عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزشهای محوری P-CMM

ارزشهای محوری این مدل که بیانگر توجه جامع آن به توسعه قابلیتهای منابع‏ انسانی می باشد، شامل:

 1. در سازمانهای باغ قابلیتهای منابع انسانی‏ به گونه مستقیم با عملکرد کسب و کار مرتبط می باشد.
 2. قابلیتهای منابع انسانی یک موضوع‏ رقابتی و یک منبع ایجاد مزیت رقابتی می باشد‏.
 3. قابلیتهای منابع انسانی بایستی بر اساس‏ جهت‏گیریهای استراتژیک تعریف گردد.
 4. کانون توجه سازمانها از عناصر شغلی به‏ قابلیتها، تغییر کرده می باشد.
 5. قابلیتهای منابع انسانی در سطوح فردی، گروهی و سازمانی قابل سنجش و ارتقا هستند.
 6. سازمان بایستی در قابلیتهایی از منابع انسانی‏ سرمایه‏گذاری کند که آن قابلیتها برای انجام‏ قابلیت‏محوری (core competency) بنگاه‏ حیاتی باشد.
 7. سازمانها مسئول فراهم کردن فرصتهای‏ رشد و توسعه افراد بوده،افراد مسئول بهره‏ برداری از آنها هستند.
 8. مدیریت مبانی و عملیاتی مسئول قابلیتهای منابع انسانی می‏باشند.
 9. ارتقای قابلیتهای منابع انسانی به مجموعه‏ ای از فرایندها و رویه‏های مناسب نیاز دارد .
 10. در حالی‏که تکنولوژی و اشکال‏ سازمان دچار دگرگونی و تکامل می‏شوند، سازمانها بایستی به گونه‏ای مستمر قابلیتهای‏ منابع انسانی را پرورش داده،تکامل بخشند(. (Curtis et al,2001

6-5-6-1-2-  ساختار مدل بلوغ قابلیت کارکنان

مدل بلوغ قابلیت کارکنان، از اجزای مختلفی تشکیل شده می باشد. ارتباط بین اجزای مدل در شکل دو نشان داده شده می باشد. اجزای ساختار مدل بلوغ قابلیت کارکنان عبارت می باشد از:

 • سطح بلوغ، که هر کدام ویژگیهای مشخص نیروی انسانی در آن سطح را تشریح می کند.
 • توانایی نیروی انسانی، سطح دانش و مهارتهای نیروی انسانی یک سازمان و توانایی آنها برای بکارگیری این دانش و مهارت برای بهبود عملکرد سازمان را تریح می کند. قابلیت نیروی انسانی مهم ترین عامل تعیین کننده عملکرد سازمان می باشد؛
 • به غیر از سطح مقدماتی بلوغ، هر سطح ترکیبی از فرایندهای کاری اصلی می باشد. هر فرایند اصلی شامل مجموعه ای از اهدافی می باشد، که رسیدن به آنها توانایی بالاتر نیروی انسانی را در آن حیطه، به دنبال دارد.
 • اهداف هر یک از فرایندهای اصلی، بیانیه هایی هستند که نیازمندی های یک سازمان جهت به کارگیری فعالیتهای نیروی انسانی در هر یک از فرایندهای کاری را نشان می دهند.
 • هر یک از فرایندهای اصلی در پنج بخش با عنوان «ویژگی های مشترک» سازمان دهی می گردد. ویژگی های مشترک فعالیتها و اقدامات اصلی را تشریح می کنند که هنگامی که به صورت جمعی به اجرا در آید، اهداف فرایندهای اصلی را به دنبال دارد. این پنج ویژگی مشترک عبارت می باشد از:
 • تعهد به اجرا، 2- توانایی انجام کار، 3- اجرای فعالیت ها، 4- ارزیابی و تحلیل، 5- اقدامات و اصلاح

هر فرایند در برگیرنده فهرستی از اقدامات اصلی که وقتی به درستی اجرا شوند، اهداف هر فرایند را تامین می کنند. اقدامات اصلی، عوامل زیر ساختی و فعالیت نیروی انسانی که مهم ترین تأثیر را برای اجرا و نهادی کردن فرایند مرتبط را بر عهده دارند، تشریح می ‌کند(Turetken & Demirors, 2004:181).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران