عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها نمی توانند بیش از چند سال به عمر مؤثر خود ادامه بدهند و یا نتوانسته اند تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور برسانند و از تمام منابع خود بهره گیری کنند(Mark et.al, 2002, 49). زیرا در محیط کسب و کار امروزی، تغییرات با گام های سریع به وقوع می پیوندد . سازمانها در عرصه رقابت در محیط کسب و کار جهانی ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته و یا از بین بروند . دنیای کسب و کار از تسلط سرمایه به تفوق دانش تغییر می یابد. یک سازمان به مقصود برتری یافتن از سایر سازمانها بایستی منابع انسانی را توسعه داده و اندازه اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سر آنهاست، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که بایستی م دیریت شده و توسعه داده شوند. از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته می باشد ( .(Paajanen & Kantola,2008, 88

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از طرفی دانش در سازمانهای امروزی به عنوان یک دارایی با ارزش و مدیریت دانش به عنوان یکی از اولویت های مدیریت مطرح می باشد . برای تحقق چنین امری سازمانهای عصر حاضر به اجرای استراتژیهایی می پردازند که به هوشمند سازی کمک می کند. در عصر دانش ورزان[1] مدیران و متخصصان آگاه ، اقدام به توسعه مدیریت دانش می نمایند تا سازمانهای هوشمند و یادگیرنده ایجاد نمایند و به توسعه دانش صریح بپردازند ، بدین ترتیب عملکرد سازمان را بهبود دهند (الهی، 1381، 50) .این تحولات فزاینده سازمانها را به آن وا می دارد که از مدیریت سنتی و سازمان سنتی به مدیریت و سازمان یادگیرنده تبدیل شوند.

مهمترین دلیل شکست و ناتوانی سازمان ها و شرکت ها در بهره گیری بهینه از منابع و توسعه بهره وری، به عامل فقر یادگیری بر می گردد. اینکه سازمان دچار فقر و ضعف در امر یادگیری هستند، یک مسأله تصادفی نیست، بلکه به شیوه مدیریت آنها، طراحی ساختار سازمانی آنها، طراحی مشاغل، ارتباطات، عدم توانمندی نیروی انسانی و مانند آن بر می گردد. خلاقیت، نوآوری و تمام رفتارهای کارکنان، متأثر از یادگیری می باشد. به طوری که یکی از مهمترین مهارت های ضروری، چگونگی توسعه یادگیری در سازمان می باشد(Mark et.al,2002, 51).

بانک ها به دلیل تولید خدمات و ارتباط نزدیک با مشتری و اهمیتی که خدمات در چرخه اقتصادی جامعه دارد و همچنین به دلیل ارائه خدمات فنی و حساس ، از نظر یادگیری سازمانی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده می باشد.

knowledge – workers [1]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت