عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت سرمایه انسانی و اهمیت آن

مدیریت سرمایه انسانی مرتبط می باشد با بدست آوردن، تحلیل کردن و گزارش دادن داده هایی که کارکنان را از ارزش افزوده جهت دهی مدیریت آگاه می سازد،مرتبط می باشد، همچنین با سرمایه گذاری استراتژیکی و تصمیمات عملیلتی در سطح متناسب شده و بالایی از مدیریت در ارتباط می باشد.

ویژگیهای تعریف شده در مدیریت سرمایه انسانی، بهره گیری از معیارها برای هدایت یک نوع رویکرد در جهت مدیریت افرادی (کارکنانی)که آنها تحت عنوان سرمایه هستند، می باشد و تاکید می کند که مزایای رقابتی آنها بوسیله سرمایه گذاریهای استراتژیکی در آن دسته از سرمایه هایی می باشد که از طریق انتصاب کارکنان و حفظ آنان، مدیریت استعداد،یادگیری و برنامه های توسعه حاصل می گردد.

آمار بدست آمده از گزارش نیروی کار انسانی در سال 2003 اظهار می­کند که مدیریت سرمایه انسانی شامل تجزیه تحلیل سیستماتیک، اندازه گیری و ارزشیابی اینکه چگونه خط مشها و عملکردهای کارکنان ارزش ایجاد می کند می باشد. گزارش اظهار می کند که مدیریت سرمایه انسانی به عنوان رویکردی برای مدیریت کارکنان می باشد و این رویکرد با  این موضوع؛ در سطح عملکرد استراتژیکی بالایی بیشتر از یک موضوع  کاربردی برخورد می کند تا بتواند از کارکنان منابع انسانی جدا گردد. نیروی این دیدگاه را تاکید می کند که مدیریت سرمایه انسانی تحت عنوان راهی برای بدست آوردن جایگاه های رقابتی مورد بهره برداری قرار می گیرد. مدیریت سرمایه انسانی توسط کرنز (2005) اینگونه اظهار میشود که پیشرفت کلی نیروی بالقوه انسانی همانند ارزشهای سازمانی قابل تعریف می باشد. او معتقد می باشد که مدیریت سرمایه انسانی ،ارزشهایی را در میان انسانها خلق می کند که آنها با فلسفه پیشرفت بشر مرتبط می باشند اما تنها پیشرفتهایی که قادرند هر چیزی را به ارزش تبدیل کنند (شیروانی وشفیعیه، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به عقیدۀ آرمسترانگ (2006) مدیریت سرمایه انسانی با اندازه گیری،اندازه گیریهای گزارش شده و نتایج حاصل شده در مورد اهمیت بازدهی های اندازه گیری به عنوان یک راه هدایت برای عملکرد آینده در ارتباط می باشد. مدیریت سرمایه انسانی بر روی توجهات گروه هدایتگر سازمان تمرکز دارد  که این تیم دارای استراتژیهایی می باشد که بایستی با آن چیز که که به صورت اختصار در زیر گفته می گردد  سازگار باشد تا بتوان ارزش افزوده را افزایش داد همچین انرژی که سازمان از این رو بدست می آورد. این امر جنبه هایی از مدیریت سرمایه انسانی را مشخص می سازد که به گونه متمرکز گونه ای دارای بهترین نوع قدرت و صبر بر روی فرآیندهای اجرایی تجارت تاکید می کند. این نظریه پیامد ها و بازخوردهایی را عیان میسازد که می تواند در زمینه های گسترش،توسعه و انتصاب افراد برای سازمان ضروری باشد تا بتوانند به اهدافشان برسند. مدیریت سرمایه انسانی راه کسب مزایای سرمایه انسانی را که توسط مشخص گرداندن نحوه کسب نیروی انسانی و سرمایه گذاری بر روی انسانها می باشد، مشخص می سازد که این راه نهایتا منجر به ایجاد سودها و باز خوردهای بالاتری می گردد این امر اطمینان بخش می باشد که سیاستهای مدیریت منابع انسانی و کاربردهای سازمان برای نیل و دست یابی به اهداف،مدیریت اجرایی،یادگیری و برنامه های مدیریتی و فرآیند های شناختی و مزایای دانش مدیریت و توانو استعداد مدیریت و منابع مدیریت همه و همه لازم می باشد(شیروانی و شفیعیه، 1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران