عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.. 2

1-1-…………………………………………………………………………. اظهار مساله پژوهش.. 3

1-2-…………………………………………………………………………………….. اهمیت پژوهش.. 5

1-3-…………………………………………………………………………………….. اهداف پژوهش.. 6

1-4-………………………………………………………………………………….. فرضیات پژوهش.. 7

1-5-……………………………………………………………………………… متغیرهای پژوهش.. 8

1-6-…………………………………………………………………….. چهارچوب نظری پژوهش.. 9

1-7-…………………………………………………………………………. مدل تحلیلی پژوهش.. 12

1-8-…………………………………………………………………………………….. قلمرو پژوهش.. 13

1-9-…………………………………………………………. تعریف واژه ها و اصطلاحات: 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه.. 16

2-1-……………………………………………………………………………. یادگیری سازمانی.. 17

2-1-1- تعاریف یادگیری.. 17

2-1-2- نظریه یادگیری سازمانی.. 20

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-3- مدل های یادگیری :.. 22

2-1-3-1-……………………………………………………………. یادگیری انطباقی.. 22

2-1-3-2-……………………………………………………….. یادگیری آینده نگر.. 23

2-1-3-3-…………………………………………………….. یادگیری از راه اقدام.. 23

2-1-4- مدل های یادگیری سازمانی:.. 25

2-1-5- تأثیر سازمان یادگیرنده:.. 35

2-1-6- فرآیند یادگیری در سازمان یادگیرنده.. 38

2-1-7- موانع یادگیری سازمانی.. 40

2-1-8- ابعاد یادگیری سازمانی.. 43

2-2-…………………………………………………………………………………….. توانمندسازی.. 45

2-2-1- مقدمه.. 45

2-2-2- تعاریف و مفاهیم توانمند سازی.. 46

2-2-3- اهمیت و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی.. 48

2-2-4- اهداف توانمند سازی.. 50

2-2-5- علائم توانمندی.. 51

2-2-6- پیامدهای توانمند سازی.. 52

2-2-7- رویکرد های توانمند سازی.. 53

2-2-8- مدل های توانمند سازی.. 59

2-2-9- عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد.. 70

2-2-10-…………………………………………… استراتژی های توانمند سازی.. 72

2-2-11-…………………………………………… موانع توانمندسازی کارکنان.. 72

2-3-…………………………………………………………… مروری بر پیشینه پژوهش:.. 77

2-4-………………………………………………….. تاریخچه پالایشگاه نفت تهران.. 95

2-4-1- محصولات پالایشگاه.. 96

2-4-2- واحدهای جدید الاحداث.. 96

2-4-3- پروژه های زیست محیطی.. 96

2-4-4- ماموریت،چشم انداز، ارزش ها، منشور اخلاقی، اهداف کلان و استراتژیها.. 97

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه.. 107

3-1-…………………………………………………………………………………………. روش پژوهش.. 108

3-2-………………………………………………………………………. جامعه آماری پژوهش.. 108

3-3-………………………………………………….. حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 108

3-3-1- حجم نمونه.. 109

3-3-2- روش نمونه گیری.. 109

3-4-………………………………………………….. روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 110

3-4-1- روش کتابخانه‌ای.. 110

3-4-2- روش میدانی.. 110

3-4-3- تشریح پرسشنامه.. 110

3-4-4- مقیاس و طیف اندازه گیری پژوهش.. 111

3-5-………………………………………………….. روایی و پایایی ابزار پژوهش.. 111

3-5-1- روایی.. 112

3-5-2- پایایی.. 112

3-6-………………………………………………………. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.. 115

4-1-…………………………………………………………… بخش تحلیل توصیفی پژوهش.. 116

4-1-1- سن.. 116

4-1-2- جنسیت.. 117

4-1-3- تحصیلات.. 118

4-1-4- سابقه خدمت.. 119

4-1-5- تأهل.. 120

4-1-6- نوع استخدام.. 121

4-1-7- پست سازمانی.. 122

4-2-………………………………………………………. بخش تحلیل استنباطی پژوهش.. 123

4-3-………………………… اولویت بندی ابعاد توانمندسازی کارکنان.. 135

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه.. 137

5-1-………………………………………………………………… نتایج فرضیه‏های پژوهش.. 137

5-2-………………………… اولویت بندی ابعاد توانمندسازی کارکنان.. 140

5-3-…………………………………………………………………………. محدودیت‏های پژوهش.. 140

5-4-…………………………………………………………………………. پیشنهادهای پژوهش.. 140

5-4-1- پیشنهادهای اجرایی پژوهش.. 141

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی پژوهش.. 143

منابع و مآخذ.. 144

فهرست منابع و مآخذ:.. 145

فهرست منابع انگلیسی.. 150

پیوست ها و ضمائم.. 154

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت