عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

. نظریه های عملکرد شغلی

از دیدگاه اجتماعی، جالب ترین نکته برای سازمان‌ها این می باشد که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را به خوبی انجام دهند و با عملکرد خوب، بهره‌وری سازمان را بالا ببرند که در نهایت منجر به افزایش اقتصاد

ملی می گردد(اسپکتور،2000). گتزل و گیوبا1، عقیده دارند که رفتار نظاره شده فرد در سازمان تابع دو عامل فردی و سازمانی می باشد. بعد سازمانی مربوط به نقشی می باشد که فرد در سازمان دارد و انتظارهایی که تأثیر ایجاد می کند، بعد سازمانی رفتار را می سازد. بعد دوم، بعد شخصیتی می باشد که شامل ویژگی های فردی یا شخصیت می باشد که نیازهای فرد زیر تأثیر این ویژگی ها، بعد فردی رفتار را در سیستم اجتماعی مشخص می کند. گتزل وگیوبا، در این الگو مطرح می کنند که رفتار نظاره شده در سازمان تابعی از تأثیر سازمانی و شخصیت متصدی تأثیر می باشد(اونز2،2001).

اینسورت و اسمیت3، عملکرد را تابع وضوح تأثیر، شایستگی، محیط، ارزش ها، تناسب ترجیحی و پاداش می دانند. در معادله اینسورت و اسمیت، عوامل عملکرد معادله می یر، با عنوان شایستگی(به جای توانائی) و تناسب ترجیحی(به جای انگیزش)، آمده می باشد .در الگوی اینسورت و اسمیت، شخصیت در واژه تناسب ترجیحی- که جایگزین انگیزش می باشد- مکتوم می باشد(جلالی، 1377). دولان و شولر4(1381)، متغیرهای مؤثر بر رفتار و عملکرد را به سه دسته متغیرهای فردی، متغیرهای سازمانی و متغیرهای روانشناختی مانند شخصیت تقسیم می کنند. اما، به عقیده سینک5، عملکرد تابعی از هفت معیار وابسته به هم می باشد که شامل؛ اثربخشی، کارایی، کیفیت، بازدهی تولید، کیفیت کار، ابداع و نوآوری و سود دهی یا قابلیت بودجه بندی می باشد.

  1. Getzel & Guba
  2. Owens. G. Robert (2001)
  3. Insvort & Smith
  4. Dolan & Shuller
  5. Sink

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

47

پاول هرس و مارشال گلد اسمیت1، معتقد بودند که در عملکرد نه تنها لازم می باشد فرد درمورد چگونگی انجام کار آگاهی داشته باشد، بلکه لازم است به گونه مستمر بداند که کارها را چقدر خوب انجام دهد و در تصمیم های خود، پشتوانه قانونی داشته باشد. در مجموع, عملکرد تابعی از تمایل یا انگیزش، توان شناخت سازمانی، بازخورد عملکرد، اعتبار و سازگاری می باشد. توماس2 و بار-آن، اعتقاد دارند که عملکرد، اصطلاحی گسترده می باشد که همه جنبه های اقتصادی و اجرایی را در بر می گیرد و تقریباً شامل؛ تمامی اهداف رقابت پذیری و تعالی تولید می باشد و به هزینه، انعطاف پذیری، سرعت، قابلیت اعتماد یا کیفیت مربوط می گردد. به علاوه، انواع عملکرد یک سازمان برای کسب موفقیت، خاص همان سازمان می باشد. به تعبیری دیگر، عملکرد عبارت می باشد از: مجموعه رفتارهایی در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).