عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش. 2

1-1- مقدمه 3

2-1- اظهار مسأله 4

3-1- اهمیت و ضرورت.. 5

4-1- اهداف پژوهش. 6

1-4-1- هدف اصلی. 6

2-4-1- اهداف فرعی. 6

5-1- چهارچوب نظری: 6

6-1- مدل مفهومی. 7

7-1- فرضیات یا سوالات پژوهش: 7

1-7-1- فرضیه اصلی پژوهش. 7

2-7-1- فرضیات فرعی پژوهش. 7

8-1- قلمرو پژوهش. 8

1-8-1- موضوعی: موضوعات مرتبط مدیریت منابع انسانی بصورت عام و اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM به صورت خاص. 8

2-8-1- مکانی: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه غرب مازندران. 8

3-8-1- زمانی: مرداد سال 93. 8

9-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 8

فصل دوم- ادبیات موضوعی پژوهش. 10

بخش اول- مبانی نظری. 11

1-1-2- مقدمه 11

2-1-2- سرمایه انسانی. 11

3-1-2- مدیریت سرمایه انسانی و اهمیت آن. 15

4-1-2- علت های اهمیت اندازه گیری سرمایه انسانی. 16

5-1-2- اندازه گیری سرمایه انسانی. 17

6-1-2- مدل های سرمایه انسانی. 24

1-6-1-2- مدل نظارت بر سرمایه انسانی. 24

2-6-1-2-  مدل عملکرد سازمانی مرکر (بروکینگ 1998) 25

3-6-1-2- استاندارد سرمایه گذاری کنندگان در افراد(Investors In People ) 26

4-6-1-2- استاندارد تعالی از طریق افراد ( Excellence Through People ) 26

5-6-1-2-  الگوی بلوغ قابلیت های افراد ( People-Capability Maturity Model ) 27

1-5-6-1-2-   تاریخچه P-CMM.. 28

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5-6-1-2- فلسفه اصلی ایجاد مدل  P-CMM.. 29

3-5-6-1-2- علت های نیاز به مدل  P-CMM.. 29

4-5-6-1-2- چارچوب کلی مدل  P-CMM.. 30

6-5-6-1-2-  ساختار مدل بلوغ قابلیت کارکنان. 32

7-5-6-1-2-  سطوح مدل بلوغ  P-CMM.. 33

8-5-6-1-2- ویژگیهای رفتاری هر یک از بلوغ سطحی سازمان. 34

9-5-6-1-2-  اهداف مدل بلوغ قابلیت کارکنان. 36

10-5-6-1-2-  فرآیند های کاری مدل بلوغ قابلیت کارکنان. 37

11-5-6-1-2- اصول مدل قابلیت کارکنان. 39

12-5-6-1-2-  رویکردهای سنجش سرمایه انسانی. 40

فصل دوم- ادبیات موضوعی پژوهش. 45

بخش دوم-  مبانی تجربی. 46

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته 46

1-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی. 46

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی. 48

3-2-2-  جدول مقایسه مطالعات.. 50

فصل سوم- روش شناسی پژوهش. 52

1-3- مقدمه 53

2-3- روش پژوهش. 53

3-3- جامعه و نمونه آماری. 54

4-3-  نمونه آماری. 54

5-3 روش جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 54

6-3 چگونگی سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش. 55

1-6-3 تعیین روایی پرسشنامه مورد بهره گیری 55

2-6-3- تعیین پایایی با بهره گیری از آلفای کرونباخ. 55

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 56

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 57

1-4- مقدمه 58

2-4- داده‌های توصیفی. 58

3-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده 60

1-3-4- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه 60

1-1-3-4- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه 60

1-1-1-3-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر وضعیت تأهل. 61

2-1-1-3-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر سن. 62

3-1-1-3-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر جنسیت.. 64

4-1-1-3-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر اندازه تحصیلات.. 65

5-1-1-3-4-مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر تجربه کاری. 65

2-3-4- تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شده 66

1-2-3-4- آزمون پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد بهره گیری 66

2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای جهت تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 70

1-2-2-3-4-آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر فعالیتهای روتین و تکراری (سطح 1 مقدماتی به 2) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 70

2-2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر اقدامات شایسته سالارانه (سطح 2 مدیریت شده به 3) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 73

3-2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر اقدامات توانمندسازی(سطح 3 تعریف شده به 4) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 76

4-2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغیر اقدامات بهبود مستمر(سطح 4 پیش بینی پذیر به 5) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 79

5-2-2-3-4- رتبه بندی سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس میانگین رتبه ها 83

6-2-2-3-4- آزمون همبستگی مربوط به متغیرها 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 85

1-5- مقدمه 86

2-5- مروری مختصر بر مسئله و هدف پژوهش. 86

3-5- یافته‌ها 86

4-5- بحث.. 87

5-5- نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی. 88

6-5- محدودیت های پژوهش. 89

7-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 90

منابع و مآخذمنابع و مآخذ 99

ضمائم و پیوستها 91

Abctract: 104

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران