عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

. تعریف تعهد سازمانی

وبستر5(1976)، کلمه تعهد را به معنای وفا و تعهد به چیزی یا فردی تعریف نموده می باشد. از نظر گراسکی6 (1996)، تعهد سازمانی ماهیت ارتباط فرد با سازمان خود می باشد. از نظر سالانسیک7(1977)، تعهد سازمانی حالتی از شخصیت می باشد که فرد با انجام فعالیت هایی محدود و مقید می گردد و به این باور خواهد رسید که انجام فعالیت ها بایستی مستمر باشد و پی گیری و کوشش مؤثری در انجام آنها داشته باشد. تعریف مهم پورتر، استیرز، مودی و بولیان8(1974)، از تعهد عبارت می باشد از: قدرت نسبی هویت فرد با حضور در یک سازمان. همچنین، به گونه مفهومی تعریف تعهد را در سه دسته بندی اظهار نمودند: الف: یک اعتقاد قوی برای پذیرش هدف ها و ارزش ها. ب: یک اشتیاق فراوان برای انجام کوشش قابل ملاحظه ای

  1. Steers, R.M & Porter
  2. Batman & Straser
  3. Oreilly & Chatman
  4. Smith, C.A
  5. Vebestre
  6. Grascy
  7. Salancik
  8. 8. Boulion

31

در سازمان. ج: تمایل قوی برای تداوم عضویت در سازمان.از نظر شلدون1(1971)، تعهد سازمانی یک توجه یا یک جهت گیری نسبت به سازمان می باشد که هویت فرد را با سازمان مرتبط می سازد. پورتر و همکاران(1978)، تعهد سازمانی را به عنوان درجه ی نسبیِ تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری فرد در سازمان تعریف کرده اند. سامرز2(1995)، تعهد سازمانی را عبارت از گرایش کارمند به سازمان می داند که بر حسب وفاداری وی به سازمان، تعیین هویت با آن، اندازه چالش و کوشش وی در سازمان مشخص می گردد(زکی زاده، 1380).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به اعتقاد بوکان3(1974)، تعهد سازمانی عبارت می باشد از: نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و هدف های یک سازمان. بکر4(1992)، معتقد می باشد که تعهد سازمانی، تمایل به انجام مستمر مجموعه ای از فعالیت ها به خاطر ذخیره شدن اندوخته ها و سرمایه گذاری های پیشین می باشد و با ترک سازمان این اندوخته ها از بین می رود.

2-2-3. ابعاد تعهد سازمانی

کریس آرجریس5، از اولین محقق ها در تعریف تعهد سازمانی(1964؛ به نقل از انصاری و همکاران، 1389)، اعتقاد دارد که نیروی انسانی در سازمان دارای دو نوع تعهد می باشد؛

1- تعهد درونی: تعهد درونی، نشأت گرفته از درون می باشد و افراد بنا به انگیزه های درونی به سازمان متعهد می شوند و در تعیین هدف ها و فعالیت های سازمانی خود تأثیر زیادی دارند. افراد به دلیل تأثیر داشتن در تعیین فعالیت های سازمانی، نوعی تعهد درونی برای انجام کار، درون آنها ایجاد می گردد.

 

1. Sheldon, M,E

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).