عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

انتقال و یکپارچه سازی دانش

چهارمین قابلیت به دو فرآیند کاملاً مرتبط به هم انتقال و یکپارچگی دانش داخلی برمی گردد که به جای پی در پی بودن بصورت همزمان اتفاق می افتد. کارایی این دو فرآیند به وجود ظرفیت جذب دانش
(1990, 99  Cohen, & Levinthal,,) بر می گردد که موانع داخلی انتقال بهترین اقدامات را در درون سازمان حذف می نماید, (Stata, 1989, 68) انتقال، گستره ای از دانش داخلی کسب شده در سطح افراد را در برمی گیرد که اساساً از طریق صحبت و تعامل بین افراد ایجاد می گردد، به بیانی دیگر، از طریق جریان ارتباطات، محاوره و مذاکره، فرآیند انتقال انجام می گردد. جریان ارتباطات اساساً روی سیستم های اطلاعاتی فعال قرار می گیرد که دقت و در دسترس بودن اطلاعات را تضمین می کند. با در نظر داشتن محاوره و مذاکره تیم های کاری و جلسات افراد، می تواند گردهمایی های ایده آلی برای تشریک ایده ها و انتقال دانش باشد(Kim Daniel,1993, 41) تأثیر اصلی تیم های کاری با تمرکز بر تیم های چند رشته ای و چند وظیفه ای برای توسعه یادگیری در ادبیات ذکر گردیده می باشد (1984, 95و Daft) انتقال، تفسیر و یکپارچگی دانش کسب شده توسط افراد باعث خلق مجموعه ای از دانش می گردد که در فرهنگ، فرآیندهای کاری سازمان و عناصر نگهداری دانش (حافظه سازمانی) قرار می گیرد.

پس این دانش می تواند متعاقباً بازیافت شده و در جایگاه های مختلف حتی با چرخش شغلی رسمی کارکنان بکار برده شودGoh , Richards,1997, 59)).

2-1-         توانمندسازی

2-1-1-             مقدمه

امروزه محیط سازمانها با تغییرات سریع، دانش، مزیت تکنولوژیکی و رقابت شدید شناخته می گردد . سازمان ها همکاری افقی را بعنوان افزایش انعطاف پذیرفته اند و انتظار دارند کارکنانشان از خود برتری، اشتیاق و علاقه شدید و درگیری نشان می دهند.( پیترز  و واترمن به نقل از عیسی خانی ، 1387) با این تفاصیل تحقیقات نشان می دهند که تعهد میان اعضای سازمان کاهش یافته و سازمانها احتیاج دارند که به نیازهای معنوی کارکنانشان توجه بیشتری داشته باشند (& Mitroff , 1993, 66 Pauchant  (. امروزه ما در یک اقتصاد دانشی  زندگی میکنیم و مانند گذشته توجه اصلی سازمانهای مدرن در ماشینی بودن و منزلت نیست بلکه تأکید اصلی آنها در هوشمندی، درک، مهارت ها و تجارب کارکنان  می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت