عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول ها

عنوان                                صفحه

جدول 2-1: اهداف توانمند سازی.. 50

جدول 2-2: تفاوت بین کارکنان توانمند و غیر توانمند.. 51

جدول 2-3: رویکرد های توانمند سازی کارکنان.. 55

جدول2-4: مقایسه توانمندسازی در نگاه قدیم و جدید انگیزش   57

جدول2-5: پنج بعد توانمند سازی.. 65

جدول 2-6: استراتژی های توانمند سازی  .. 72

جدول 2-7: موانع توانمند سازی.. 76

جدول 3-1: تشریح پرسشنامه دو متغیر یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان.. 155

جدول 3-3: طیف لیکرت.. 111

جدول 3-4: طیف لیکرت.. 111

جدول 3-5: آزمون آلفای کرونباخ شاخص های اصلی.. 113

جدول 4-1: توزیع سن.. 116

جدول 4-2: توزیع جنسیت.. 117

جدول 4-3: توزیع تحصیلات.. 118

جدول 4-4: توزیع سابقه خدمت.. 119

جدول 4-5: توزیع تأهل.. 120

جدول 4-6: توزیع نوع استخدام.. 121

جدول 4-7: توزیع پست سازمانی.. 122

جدول 4-8: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. 123

جدول 4-9: ارتباط ابعاد یادگیری سازمانی با توانمندسازی کارکنان   123

جدول 4-10: ارتباط ابعاد توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی   124

جدول 4-11: اختصار نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره.. 124

جدول 4-12: اثرات بین گروهی متغیرهای پژوهش.. 125

جدول 4-13- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 126

جدول 4-14- ضریب رگرسیونیِ یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 126

جدول 4-15- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر یادگیری سازمانی بر احساس شایستگی در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران   127

جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ یادگیری سازمانی و احساس شایستگی در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 128

جدول 4-17- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر یادگیری سازمانی بر احساس مؤثر بودن در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران   129

جدول 4-18- ضریب رگرسیونیِ یادگیری سازمانی و احساس مؤثر بودن در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 129

جدول 4-19- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر یادگیری سازمانی بر احساس خودسامانی در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران   130

جدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ یادگیری سازمانی و احساس خودسامانی در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 131

جدول 4-21- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر یادگیری سازمانی بر احساس معنی دار بودن در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران   132

جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ یادگیری سازمانی و احساس معنی دار بودن در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 132

جدول 4-23- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر یادگیری سازمانی بر احساس اعتماد میان کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 133

جدول 4-24- ضریب رگرسیونیِ یادگیری سازمانی و احساس اعتماد میان کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 134

جدول 4-25- نتایج مربوط به ابعاد توانمند سازی کارکنان.. 135

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                صفحه

نمودار 4-1: توزیع سن.. 116

نمودار 4-2: توزیع جنسیت.. 117

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات.. 118

نمودار 4-4: توزیع سابقه خدمت.. 119

نمودار 4-5: توزیع تأهل.. 120

نمودار 4-6: توزیع نوع استخدام.. 121

نمودار 4-7: توزیع پست سازمانی.. 122

نمودار 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 127

نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی متغیر یادگیری سازمانی بر احساس شایستگی در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 128

نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی متغیر یادگیری سازمانی بر احساس مؤثر بودن در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 130

نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی متغیر یادگیری سازمانی بر احساس خودسامانی در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 131

نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر یادگیری سازمانی بر احساس معنی دار بودن در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 133

نمودار 4-13: تأثیر رگرسیونی متغیر یادگیری سازمانی بر احساس اعتماد میان کارکنان شرکت پالایش نفت تهران.. 134

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                صفحه

شکل 2-1 ) چرخه یادگیری انطباقی.. 22

شکل2-2)چرخه کامل یادگیری.. 24

شکل2-3)مدل تمپلتون.. 25

شکل2-4)مدل لاهتین ماکی.. 26

شکل2-5)مدل دایموسفکی.. 26

شکل2-6)مدل الگر و چیوا.. 27

شکل2-7)مدل گاه و ریچاردز.. 28

شکل2-8)مدل گومژ.. 29

شکل2-9)مدل پدلر.. 30

شکل2-10) یادگیری یک حلقه ای.. 31

(شکل2-11) یادگیری دوحلقه ای.. 32

شکل 2-12) یادگیری سه حلقه ای.. 33

شکل 2-13) مدل نیف.. 34

شکل 2-14 ) مراحل فرآیند یادگیری.. 39

شکل 2-15 ) رویکردهای مخلتف پیرامون توانمند سازی… 58

شکل 2-16 )  فرایند توان بخشی شغلی (غفاریان، 1377).. 59

شکل 2-17 )  مدل توانمندسازی مک لاگان و نل.. 60

شکل 2-18 )   مدل توانمند سازی گائو.. 61

شکل 2-19 ) مدل توانمندسازی ابراهیم پور و همکاران.. 62

شکل2-20 ) ابعاد سه گانه توانمندسازی.. 64

شکل2-21 )  ماتریس توانمندسازی.. 64

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 2-22 ) عوامل مؤثر بر ادراک افراد از توانمندی خود.. 71

شکل2-23 )  مدل سه بعدی آسیب شناسی در سازمان… 75

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت