عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

– علت های اهمیت اندازه گیری سرمایه انسانی

اندازه گیری تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه گذاری های صورت گرفته بر روی آن همواره به عنوان چالشی همیشگی برای توسعه منابع انسانی در سازمان ها به حساب آمده می باشد. اهم علت های این امر به تبیین زیر می باشد:

 1. سرمایه انسانی به صورت کنونی در تاریخ عقاید اقتصادی ناشناخته مانده می باشد، زیرا در تقسیم بندی سه گانه عوامل تولید، جایی برای سرمایه ی انسانی در نظر گرفته نشده می باشد. در این تقسیم بندی زمین توسط طبیعت اعطا شده، نیروی کار توسط کارگران نیروی کار خام و همگن تصور شده و کیفیت آن در نظر گرفته نشده و سرمایه فقط به انواع کالاهای مادی و قابل تولید محدود می باشد. چنین کلیتی در تقسیم بندی عوامل تولید و منحصر کردن سرمایه به کالاهای مادی و نادیده انگاشتن سرمایه ی انسانی خلایی در ابزار ضروری برای تحلیل های مناسب اقتصادی به وجود آورده می باشد. زیرا که از یک طرف سرمایه گذاری در کیفیت نیروی انسانی موجب بارور شدن استعدادها و ارتقای مهارت ها گردیده، ظرفیت و قابلیت تولیدی فرد را در جامعه افزون می سازد و از طرف دیگر تشکیل سرمایه ی انسانی وتخصیص مطلوب تر آن امروزه به صورت عامل مهمی در رشد اقتصادی جوامع گوناگون قلمداد می گردد.
 2. اندازه گیری شاخص های سرمایه انسانی در سازمان ها طی سال های اخیر به حرکتی جهانی تبدیل شده می باشد به طوری که نتایج پژوهش ها حاکی از آن می باشد که 91درصد از سازمان های برجسته در سراسر دنیا از شاخص های مرتبط با سرمایه ی انسانی برخوردارند ؛ 58درصد اعلام داشته اند که در ارزشیابی های عملکرد سازمانی یا در ملاک های اصلی عملکرد خود شاخص های سرمایه ی انسانی را گنجانده اند؛ و46 درصد گزارش داده اند که فعالانه پیگیر ارزشیابی سرمایه ی انسانی خود و اثر آن بر روی عملکرد کل سازمان می باشند.
 3. شاخص های سرمایه انسانی نیز مانند شاخص های حسابداری و مالی نقطه عطف مدیریت منابع انسانی می باشد و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد اندازه گیری شاخص های سرمایه انسانی به سازمان امکان می دهد تا:

 • انتظارات خود را از عملکرد کارکنان اظهار دارد؛
 • از آن چیز که درداخل سازمان می گذرد آگاه گردد؛
 • شکاف های عملکردی را که نیاز به تجزیه و تحلیل و اصلاح دارند شناسایی نماید؛
 • با مقایسه عملکرد جاری با استاندارد های سازمان و چارچوب پذیرفته شده بازخورد فراهم آورد؛
 • عملکردی را که مستحق پاداش می باشد تشخیص دهد؛
 • تصمیمات مربوط به تخصیص منابع، زمان بندی ها و انجام عملیات را پشتیبانی نماید(Foong & Yorston , 2003)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران