عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ادامه ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

پیوست های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 103

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

 

 جدول ها

عنوان                                                                                                         صفحه

2-1. پیش فرض های تعهد سازمانی آلن و می یر ………………………………………………………………………………. 36

3-1. ویژگی مقطع شغلی جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………… 60

3-2. شماره گویه های پرسشنامه هوش هیجانی …………………………………………………………………………………. 61

3-3. شماره گویه های پرسشنامه تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………….. 62

4-1. توزیع درصد فراوانی سطح تحصیلات شرکت کننده ها ……………………………………………………………….. 66

4-2. توزیع درصد فراوانی سابقه کار شرکت کننده ها …………………………………………………………………………. 67

4-3. توزیع درصد فراوانی وضعیت استخدام شرکت کننده ها ……………………………………………………………… 68

4-4. میانگین عملکرد شغلی بر حسب سطح تحصیلات ……………………………………………………………………… 70

4-5. میانگین عملکرد شغلی بر حسب وضعیت استخدام ……………………………………………………………………. 70

4-6. میانگین تعهد سازمانی بر حسب وضعیت استخدام …………………………………………………………………….. 71

4-7. میانگین هوش هیجانی بر حسب سطح تحصیلات …………………………………………………………………….. 72

4-8. توصیف آماری متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………… 72

4-9. آزمون کلمو گروف – اسمیرنوف(K-S) …………………………………………………………………………………… 74

4-10. آزمون دوربین واتسون- هوش هیجانی و عملکرد شغلی …………………………………………………………. 75

4-11. آزمون دوربین واتسون- تعهد سازمانی و عملکرد شغلی …………………………………………………………. 75

4-12. وضعیت هم خطی بودن خطاها…………………………………………………………………………………………….. 76

4-13. ضریب همبستگی پیرسون- هوش هیجانی و عملکرد شغلی …………………………………………………… 77

4-14. آزمون رگرسیون- هوش هیجانی و عملکرد شغلی ………………………………………………………………… 78

4-15. ضریب همبستگی پیرسون- تعهد سازمانی و عملکرد شغلی …………………………………………………… 79

ل

ادامه ی فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

4-16. آزمون رگرسیون- تعهد سازمانی و عملکرد شغلی …………………………………………………………… 80

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

2-1. ابعاد هوش هیجانی گاردنر ………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2. مدل چهار گانه هوش هیجانی کوپر ……………………………………………………………………………………… 19

2-3. مدل هوش هیجانی می یر و سالووی …………………………………………………………………………………… 21

2-4. مؤلفه های هوش هیجانی گلمن ………………………………………………………………………………………….. 25

2-5. مراحل آموزش هوش هیجانی چرنیس، گلمن، امرلینگ،  کووان و آدلر …………………………………….. 29

2-6. مدل سه بخشی آلن و می یر ………………………………………………………………………………………………. 34

2-7. پیش فرض های تعهد عاطفی– سازمانی ……………………………………………………………………………… 37

2-8. ارتباط متقابل بین عملکرد شغلی، توانایی و انگیزش……………………………………………………………….. 45

4-1. درصد فراوانی سطح تحصیلات شرکت کننده ها …………………………………………………………………. 67

4-2. درصد فراوانی سابقه کار شرکت کننده ها ………………………………………………………………………….. 68

4-3. پراکنش رگرسیون خطی هوش هیجانی و عملکرد شغلی …………………………………………………….. 103

4-4. پراکنش رگرسیون خطی تعهد سازمانی و عملکرد شغلی …………………………………………………….. 103

4-5. هیستوگرام هوش هیجانی و عملکرد شغلی ………………………………………………………………………. 104

4-6. هیستوگرام هوش هیجانی و عملکرد شغلی ……………………………………………………………………… 104

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).