عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

. ابعاد تعهد سازمانی

کریس آرجریس5، از اولین محقق ها در تعریف تعهد سازمانی(1964؛ به نقل از انصاری و همکاران، 1389)، اعتقاد دارد که نیروی انسانی در سازمان دارای دو نوع تعهد می باشد؛

1- تعهد درونی: تعهد درونی، نشأت گرفته از درون می باشد و افراد بنا به انگیزه های درونی به سازمان متعهد می شوند و در تعیین هدف ها و فعالیت های سازمانی خود تأثیر زیادی دارند. افراد به دلیل تأثیر داشتن در تعیین فعالیت های سازمانی، نوعی تعهد درونی برای انجام کار، درون آنها ایجاد می گردد.

 

  1. Sheldon, M,E
  2. Somers
  3. Bockan
  4. Becker
  5. Cris Argyris

 

32

2- تعهد بیرونی: یک توافق قراردادی میان کارکنان و سازمان می باشد. در این توافق هدف ها، شرایط کاری و رفتارهای کارکنان از طرف سازمان تعیین می گردد و کارکنان بایستی فعالیت های سازمان را به شکل مطلوبی انجام دهند. در تعهد بیرونی کارکنان اختیاری ندارند. زیرا، هدف های سازمان قبلاً تعیین شده می باشد و افراد بایستی به وظایف و تصمیم های محوله پای بند باشند.

می یر و شورمن1 عقیده دارند که تعهد سازمانی دو بعد دارد. آنها این دو بعد را تعهد مستمر(میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی تمایل به کوشش مضاعف نامیدند. هرچند شباهت هایی هست بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل پری2 و می یر و شورمن و آن چیز که که توسط می یر و آلن تعریف گردید. اما، یک تفاوت اساسی بین مدل های آنها نیز هست. سه جزء تعهد می یر و آلن(عاطفی، مستمر، هنجاری) به گونه متفاوتی براساس قالب ذهنی، فرد را به سازمان مرتبط می کنند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه می باشد و تفاوت آنها ادامه ی کار در سازمان می باشد. برعکس، در مدل های آنجل و پری و می یر و شورمن، فرض شده می باشد که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان می باشد. و تعهد ارزشی، مرتبط با کوشش مضاعف در جهت دستیابی به هدف های سازمانی می باشد(می یر و هرسکویچ3، ۲۰۰۱، ص 307-306).

آلن و می یر(1987)، مدلی سه بعدی از ابعاد تعهد سازمانی ارائه نمودند که عبارت می باشد از: 1- تعهد عاطفی، 2- تعهد مستمر و 3- تعهد تکلیفی (هنجاری) که نقطه مشترک سه تعهد، یک حالت روانی روابط کارمند با سازمان می باشد و به گونه ضمنی تصریح به تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد. مدل سه بخشی آلن و می یر به نقل از چلادوری4 در کتاب «مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم» در

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).