عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

احساس شایستگی[1]  (خود تاثیر)[2]

احساس شایستگی، به اعتقاد فرد به توانائی هایش جهت انجام با مهارت فعالیت هایش می­باشد. این افراد احساس می­کنند که می­توانند وظایف شان را با مهارت بالا انجام دهند (Sigler  and Pearson,2000, 43)  وقتی افراد توانمند می­شوند، آنان احساس خود تاثیر می­کنند، یا اینکه احساس می­کنند قابلیت و تبحر لازم برای انجام موفقیت آمیز یک کار را دارند. افراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می­کنند که می­توانند کار را با کفایت انجام دهند. آنان احساس برتری شخصی[3] می­کنند و عقیده دارند که می­توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد یابند.

بعضی از نویسندگان بر این باورند که این ویژگی مهمترین عنصر توانمندی می­باشد زیرا داشتن احساس خود تاثیر می باشد که تعیین می­کند آیا افراد برای بجای آوردن کاری دشوار خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر(اورعی، 1378، 41).

باندورا (1977) پیشنهاد کرده می باشد که سه شرط لازم می باشد تا افراد احساس خود تاثیر کنند:

باور به اینکه توانایی انجام کار را دارند،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

باور به اینکه ظرفیت به کار بستن کوشش لازم را دارند،

باور به اینکه هیچ مانع خارجی آنها را از بجای آوردن کار مورد نظر باز نخواهد داشت.

به اظهار دیگر وقتی افراد احساس خود تاثیر را داشتن حداقل تبحر و قابلیت اشتیاق به کوشش برای بجای آوردن کار و نداشتن موانع عمده در برابر موفقیت در خود توسعه دهند، احساس توانمندی خواهند نمود (اورعی، 1378، 43).

2-  احساس خود سامانی[4]( استقلال)

خود سامانی به احساس انتخاب بر اجرا و نظم بخشیدن به فعالیت ها اطلاق می گردد(Hancer  & George, 2003, 24) .  خودسامانی به درستی حق انتخاب منسوب می باشد در حالی که خود تاثیر به احساس قابلیت تصریح دارد. هنگامی که افراد به جای اینکه با اجبار در کاری درگیر شوند یا دست از آن کار بکشند، خود داوطلبانه در وظایف خویش درگیر شوند احساس خودسامانی می­کنند. آنان خود را افرادی خود آغازگر می بینند که قادرند به میل خود اقدامات ابتکاری انجام دهند، تصمیمات مستقل بگیرند و افکار جدید را به آزمون بگذارند این افراد به جای اینکه احساس کنند فعالیت هایشان از پیش تعیین شده، اجتناب ناپذیر و همیشگی اند و از بیرون کنترل می شوند، خود را به منزلۀ کانون کنترل می­بینند.

پژوهش ها نشان می­دهد که یک احساس نیرومند خودسامانی با از خود بیگانگی در محیط کار
، رضایت کاری بیشتر، سطوح بالاتر عملکردی ، فعالیتها کارآفرینانۀ خلاق بیشتر و سطوح بالاتر درگیری شغلی، ارتباط دارد (اورعی، 1387، 44) .

خودسامانی با داشتن حق انتخاب دربارۀ روش های مورد بهره گیری برای انجام وظیفه، مقدار تلاشی که بایستی صورت گیرد، سرعت کار و چارچوب زمانی که کار بایستی در آن انجام گردد پیوستگی بسیار مستقیم دارد. افراد توانمند در مورد کارهایشان احساس مالکیت می­کنند زیرا آنان می توانند تعیین کنند که کارها چگونه بایستی انجام شوند و با چه سرعتی پایان یابند. داشتن حق انتخاب جزء اصلی خودسامانی به شمار می­رود (همان منبع، 44).

[1] – Senes of Competence

[2] – Self- Efficacy

[3] – Personal – Mastery

[4]  -Self – Determinig

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت