عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 2

1-1) مقدمه 3

1-2 ) اظهار مسئله 4

1-3 ) اهمیت وضرورت پژوهش 7

1-4 ) اهداف پژوهش 8

1- 5) فرضیات پژوهش 9

1-6) قلمرو پژوهش 9

1-7 ) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 9

1-8) اختصار فصل اول 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش 12

2-1)  بخش اول : ادبیات نظری پژوهش 13

2-1-1) تعریف برند 14

2-1-2) تاریخچه برند 19

2-1-3) آگاهی از کشور سازنده نام تجاری 20

2-1-4) ارزش ویژه برند 23

2-1-5) ابعاد ارزش ویژه برند 27

2-1-6) اثرات ارزش ویژه برند 42

2-1-7) عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند 43

2-1-8) بازاریابی و ارزش ویژه برند 46

2-1-9) عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری 47

2-1-10) ارتباطات میان ابعاد و ارزش ویژه برند 51

2-1-11) دستیابی به برندهای قدرتمند 51

2-1-12) عوامل تحریک کننده قدرت برند 52

2-1-13) منافع ایجاد برند قدرتمند 54

2-1-14)  بازار مصرف و رفتار مصرف کننده 57

2-2) بخش دوم : پیشینه پژوهش 62

2-2-1) پیشینه داخلی پژوهش 62

2-2-2) پیشینه خارجی پژوهش 65

2-3) بخش سوم : مدل مفهومی پژوهش 68

2-4) اختصار فصل دوم 68

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 69

3-1) مقدمه 70

3-2) نوع و روش پژوهش 70

3-3)  جامعه آماری 71

3-4) روش نمونه گیری و حجم نمونه 72

3-5) ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها 72

3-6) روایی سنجی  و پایایی سنجی ابزار پژوهش 74

3-7) شیوه های تجزیه وتحلیل اطلاعات 77

3-8) اختصار فصل سوم 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 86

4-1 مقدمه 87

4-2)  آمار توصیفی 88

4-3 ) آماراستنباطی 92

4-5 ) تحلیل عاملی تأییدی 94

4-3-3) معادلات ساختاری لیزرل 100

4-3-4) برازش مدل پژوهش 102

4-3-5)  آزمون فرضیات پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش 105

5-1) مقدمه 106

5-2)جمع بندی فصل ها 106

5-3) بحث و نتیجه گیری 107

5-3-1) اطلاعات و ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان 107

5-3-2) نتیجه گیری از یافته های پژوهش 108

5-4) پیشنهادهای پژوهش 111

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 113

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-6) محدودیت های پژوهش 114

منابع 115

پیوست ها 127

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری