عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

قسمتی از متن پایان نامه :

آگاهی از کشور سازنده نام تجاری

جهانی شدن اهمیت کشورسازنده نام تجاری را افزایش داده می باشد(یوربوناویکیز و گینیکین،2009). مشتریان ارزش یک کالا را به نام تجاری آن مربوط می دانند. نام تجاری می تواند پیام مثبت و یا منفی را به ذهن مشتری انتقال دهد و این بستگی به تبلیغات و برنامه های پیشبرد فروش،شهرت کالا و ارزیابی و تجارب بهره گیری از کالا در گذشته دارد. به گونه اختصار عوامل متعددی هستند که باعث می شوند تصور خاصی از کالا در ذهن مصرف کنندگان تأثیر بندد. یکی از عوامل مورد توجه شرکت های چند ملیتی که کالاهای خود را در سطح جهان تولید می کنند،تأثیری می باشد که نام کشور سازنده در اذهان به جای می گذارد(کاتئورا و گراهام،1383: 384).

امروزه علائم فرعی مرتبط با محصول خریداری شده،مبنای قضاوت های بیشتر خریداران محصولات می باشد. این امر خصوصاً هنگامی که امکان ارزیابی نام های تجاری بر اساس علائم اصلی جود نداشته باشد،پررنگ تر می گردد. به گونه کلی ارزیابی از یک کشور با در نظر داشتن شرایط پارامترهای مطلوب و غیر مطلوب که نسبت به یک محصول خاص از یک کشور ارائه می شوند در ارزیابی محصولات مد نظر قرار می گیرد. این در حالی می باشد که عوامل شناختی یا انگیزشی در اندازه اثر گذاری کشور سازنده مهم می باشد( گورهان – کانلی و ماهس واران،2000 : 96).

ﻋﻤﻮم ﻣﺼﺮف کنندﮔﺎن در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه از ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺸﻮر سازنده نام تجاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ . ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ ادراک ﻣﻄﻠـﻮب و ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻣﺼﺮف  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺴﺎب و ارﺗﺒﺎط آن ادراک، ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ   ﮔـﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ادراک ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ از ﮐﺸﻮر سازنده نام تجاری، در ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻘـﺶ ﺗـﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ . اﻣـﺮوزه ﺗـﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨـﯽ از ﮐـﺸﻮر سازنده نام تجاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ  اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺤﺼﻮﻻت در ادﺑﯿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ   ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ از ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺸﻮر سازنده نام تجاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ ادراک ﻣﻄﻠـﻮب و ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺴﺎب و ارﺗﺒﺎط آن ادراک، ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ادراک ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ از ﮐﺸﻮر سازنده نام تجاری،در ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻘـﺶ ﺗـﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ( حیدرزاده و خیری،1387 : 79).

تحقیقات نظام مند پیرامون تأثیر کشور سازنده نام تجاری از سال 1965 به وسیله مقاله ای که توسط رابرت اسکولر نوشته شده بود آغاز گردید. امروزه کشور سازنده نام تجاری یکی از مفاهیمی می باشد که به گونه گسترده در بازاریابی،کسب وکارهای بین المللی و مطالعه رفتار مشتریان مورد مطالعه قرار می گیرد. به گونه کلی تأیید شده می باشد که کشور سازنده نام تجاری بر ارزیابی محصول و تصمیم خرید مشتری تأثیر گذار می باشد (یوربوناویکیز و گینیکین،2009 : 85).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری