عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

 سیستم:

به گونه متوسط سازمان ها 8تا 36درصد کل درآمد خودرا صرف نیروی انسانی شان می کنند. اما سازمان های بسیار کمّی درکی واقعی از نرخ بازده برسرمایه گذاری(ROI)[1] از چنین سرمایه گذاری دارند.  بسیاری از سازمان ها چنین هزینه هایی را جزیی از هزینه های انجام کسب وکار می دانند. دلیل پدید آمدن این ذهنیت این می باشد که فرض شده می باشد اندازه گیری توان بالقوه وتوانایی های بالفعل نیروی کار غیر ممکن می باشد.  در حالی که بودجه و جریان کار را می توان مورد مطالعه قرارداده و توسط مقیاس های روشن و معین اندازه گیری نمود. متغیر هایی زیرا روحیه کارکنان، جریان کار، سطح دانش، و باورها و عقاید در حوزه سرمایه انسانی قرار می گیرند. اما این مسأله در حال دگرگونی می باشد زیرا در بسیاری از 500سازمان و سازمان برتر دنیا چنین جنبشی برای کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر در موردماهیت سرمایه ی انسانی وشیوه ی دستیابی به این متغیرها و اندازه گیری آن ها به مقصود افزایش بهره وری و سود خالص وجلب اعتماد و سرمایه گذاری پدید آمده می باشد. این مسئله، سازمان ها را به حرکت از اندازه گیری صرف سخت افزارها به درک نرم افزاری که سازمان را اداره می نماید (مثلاً فرهنگ سازمانی) رهنمون کرده می باشد.

یکی از چالش های اصلی سازمان ها وادار کردن افراد به انجام کار مؤثر وکارا به گونه مداوم و برانگیختن آنان برای انجام کار می باشد. سازمان ها رفتار بشر را به اجاره ی خود در می آورند و روح آن ها را خریداری نمی کنند. واضح می باشد که زمانی که یک کارمند دلسوز، با انگیزه و متعهد می باشد، سازمان ها به بهرورتر بودن آن کارمند ایمان و اعتقاد دارند. اما امروزه بسیاری از سازمان ها در شیوه ی مدیریت افراد خود با چالش روبه رو هستند و در تلاشند تاکار را به نحوی مؤثر به انجام برسانند و به بهره وری دست یابند. تعداد سازمان هایی که می توانند از 70درصد توان کارکنان خود بهره گیری نمایند بسیار کم می باشد. اگر همۀ کارکنان به اندازه ی 80درصد توان خود کار کنند در نرخ بازده بر سرمایه گذاری چه تغییری روی خواهد داد؟ سازمان تا چه حدی بهبوددر پیشرفت خواهد نمود؟ این مسأله نمونه ای ازمتغیرهایی می باشد که مطالعه سرمایه انسانی در صدد مطالعه آن می باشد. واضح می باشد که در هر سازمانی افراد از توان عظیمی برخوردار هستند. هیچ رهبری به تنهایی نمی تواند باعث تاثیر سازمان گردد. افراد و نیروی انسانی سازمان هستند که موفقیت سازمان را تضمین می کنند و یا باعث شکست آن می گردند. کیفیت یک کالا ومحصول یا خدمتی که سازمان ارائه و عرضه می دارد به اندازه کیفیت نیروی انسانی آن می باشد. اما اغلب نیروی انسانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات تلقی نمی شوند. بیشتر اوقات به نیروی انسانی به چشم هزینه نگاه می گردد، دلیل این امر چیست؟ بدون درک و به کارگیری علم سرمایه انسانی، یک سازمان قادر به درک کاملی از عامل انسانی در مورد چیزهایی که در سازمان مؤثرند و عواملی که غیر اثر گذارند، نمی باشد. این فقدان بینش سازمان را در وضعیتی قرار می دهد که بدون مطالعه و علاقه درموردابتکارات سرمایه انسانی اقدام کند که باعث می گردد که سازمان در برابر آن چیز که « توجه مسأله روز » نامیده می گردد. بیش از حد نفوذپذیر باشد؛ که اغلب ناشی از این می باشد که سازمان میان برهایی زیرا اتخاذ تصمیمات مهم با بهره گیری صرف از داده های خارجی را به عنوان مبنای کار قرار می دهد که اغلب صددرصد با سازمان سازگار نیستند. در برابر به جای برخورداری از فرایندی که فکر درونی سازمان خود را برای گرفتن تصمیمات پدید آورد. (ISR, 2008, pp. 1-4) .

[1] . Rate of Return on Investment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران