عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

. دیدگاه گلمن:

گلمن(1998)، معتقد می باشد که هوش هیجانی ظرفیت بشر را در شناخت احساس های خود و دیگران کمک می کند تا در خود ایجاد انگیزش کرده و هیجان های خود را کنترل و روابط خود با دیگران را بر این اساس پی ریزی نماید. همچنین، گلمن هوش هیجانی را مهارتی می پندارد که دارنده ی آن می تواند از طریق خودآگاهی، روحیه ی خود را کنترل و از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد. از طریق همدلی تأثیر آنها را درک و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه ی خود و دیگران را بالا ببرد(خائف الهی و دوستار، 1382). گلمن(1998)، معتقد می باشد که افراد در هر جایگاهی که با دیگران در تعامل هستند، اگر بخواهند بهره وری بهینه و عملکرد بالایی داشته باشند و در سایه همکاری با دیگران به

 

22

هدف های خود برسند، لازم می باشد در کنار توانایی فنی و حرفه ای مجهز به بعضی از ویژگی های خاص باشند که هوش هیجانی نام دارد. به دلیل اینکه، همین توانایی ها هستند که در رویارویی با دیگران یا جایگاه ها، شخص را هوشیار، آرام، محترم، مراعات کننده، حمایتگر، گوش دهنده، پاسخگو، تبیین دهنده و آماده ی پذیرش می سازد(گلمن، 1995).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گلمن(2002)، اظهار داشت که در بالاترین سطوح مدیریتى سازمان که تفاوت هاى فنى اهمیت ناچیزى دارند، هوش هیجانى تأثیر بسیار مهمى را اعمال مى کند. به بیانی دیگر، هر چه فرد در رتبه بندى مجری های برتر در رده بالاترى قرار گیرد، تأثیر هوش هیجانى در اثربخشى او بیشتر خود را نشان مى داد. وقتى مجری های برتر را با مجری های متوسط در جایگاه هاى ارشد رهبرى مقایسه کردم، تقریباً 90% تفاوت عملکرد آنها به هوش هیجانى مربوط مى گردید تا توانایى شناختى که از آن برخوردار بودند. گلمن، هوش هیجانی را از بهره هوشی جدا می داند و اعتقاد دارد که هوش هیجانی، روش بهره گیری ی بهتر از بهره هوشی از راه خود کنترلی، اشتیاق، پشتکار و خودانگیزی می باشد. همچنین، 80 % موفقیت در کار به هوش هیجانی و تنها 20 % به ضریب هوشی شناختی بستگی دارد. گلمن، ادعا نموده می باشد که هوش عاطفی سازه مناسبی برای موفقیت شغلی و کاری و به گونه کلی موفقیت در زندگی می باشد. او این ادعای خود را با این استدلال همراه ساخته می باشد که زیرا بهره هوشی فقط قادر به تبیین حدود 20% از واریانس موفقیت در زندگی می باشد، هوش عاطفی با احتمال زیاد، 80% واریانس باقیمانده را تبیین خواهد نمود. گلمن، در جریان پژوهش خود به مقصود بررسى این موضوع به این نتیجه رسید که در حدود دو سوم از بهترین کارهاى انجام گرفته توسط افراد عادى، قابل استناد به شایستگى هاى هیجانى آنها می باشد، نه مهارت هاى فنى و شناختى. از نظر گلمن(1995)، افراد برای غلبه بر چالش ها بایستی مؤلفه های هوش هیجانی را در خود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).