عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

قسمتی از متن پایان نامه :

) زنجیره ارزش ویژه برند (حیدرزاده  و همکاران،1390)

در این مدل قدرت برند از جنبه قدرت اجتماعی برند مورد مطالعه قرار می گیرد که دارای پنج بعد می باشد :

قدرت اجتماعی قهریه برند : تصور حاصل از توانایی لازم برای تنبیه ها یا پیامد های منفی حاصل از عدم خرید برند می باشد. قدرت اجتماعی قهریه برند بر توانایی برند در تدثر گذاری بر رفتار مصرف کننده از طریق ایجاد آگاهی نسبت به پیامد های منفی(عدم رضایت،حس شکست،حس طرد یا عدم تأیید،جایگاه اجتماعی برداشت شده پایین تر و ..) در صورت عدم بهره گیری از برند مورد نظر تأکید دارد. اگر مشتری مشتری اینگونه برداشت کند که عدم بهره گیری از برند سبب یکی از پیامد های منفی خواهد گردید،قدرت اجتماعی قهریه آن برند بالا خواهد بود و احتمال بیشتری دارد که وی آن برند را بخرد و مورد بهره گیری قرار دهد.

قدرت اجتماعی جذابیت برند:تصور حاصل از توانایی لازم برای تأمین آن چیز که مالکیتش مورد علاقه مشتریان می باشد. قدرت اجتماعی جذابیت برند،بر توانایی برند در تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده از طریق برداشت های مبنی بر اینکه برند می تواند سبب پیامد های مثبت برای فرد گردد،تأکید دارد. پیامدهای مثبت در این خالت تصریح به پاداش های ذاتی دارد که برند می تواند به مصرف کنند ه ها ارائه دهد،مثل رضایت،حس موفقیت،حس مقبولیت، جایگاه اجتماعی بالاتر و ..وقتی انتظار پاداش بالاتر داده شدن توسط برند بالاست،ظرفیت وابسته به آن پاداش بایستی تعیین کننده قدرت اجتماعی جذابیت برند باشد. پس انتظار بالای یک پاداش مطلوب بایستی منتهی به قدرت اجتماعی جذابیت بیشتر برند گردد. بر عکس انتظار پایین و یا ظرفیت پایین منتهی به این می گردد که قدرت اجتماعی جذابیت برند کم بوده و به احتمال کمتری برند بر رفتار مصرف کننده تأثیر بگذارد.

قدرت اجتماعی مشروعیت برند:بر توانایی برند در تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده از طریق سهم بازار،شهرت و قدمتش در صنعت مربوطه تأکید دارد.

قدرت اجتماعی الگو بودن برند: قدرت اجتماعی الگو بودن برند،بر توانایی برند در تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده یا تقویت جذابیت برند و یا احساس نزدیک بودن با برند به خاطر منحصر بودن آن، تأکید دارد. وقتی یک برند قدرت اجتماعی الگو بودن بالا دارد،مصرف کننده ها در مورد برند مربوطه یک حس تک بودن دارند و در صد آن هستند که از نزدیک با آن پیوند مستقر کنند.

قدرت اجتماعی عملکردی برند: تصور اینکه برند،دانش،تجربه و تخصص مربوطه را دارد. قدرت اجتماعی عملکردی برند،بر توانایی برند در تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده از طریق ایجاد این برداشت ها که آن برند مهارت و یا دانش تخصصی (مثل نو آور بودن،کیفیت،تداوم عملکرد برتر و دانش برتر) را برای فرد به همراه دارد،تأکید می کند (حیدر زاده و دیگران،1389 :35-32).

دسته بندی ها و ابعاد زیادی برای مطالعه ارزش ویژه برند ارائه شده می باشد. کلر(2003) آگاهی برند که به وسیله ابعاد آگاهی و تصویر برند شکل می گیرد را معرف ارزش ویژه برند می داند. شاکر و ویب(1988) ارزش ویژه برند را در تصویر برند و وفاداری به آن مطالعه کرده اند. رائو و اگراول(1996) کیفیت کافی و هدف انتخاب را ابعاد مهم ارزش ویژه برند می دانند (سالیاس و دیگران ، 2007: 189). یکی از متعارف ترین دسته بندی ها مربوط به ارزش ویژه برند متعلق به آکر(1991) می باشد. او 5 بعد ارزش ویژه را شناسایی کرده: آگاهی، تداعی، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و دیگر امتیازات مربوط به برند. فقط 4 بعد اول در پژوهش ارزش ویژه برند بر مشتری مطالعه شده زیرا که بعد پنجم و دیگر امتیازات مربوط به برند به حقوق انحصاری، شبکه های توزیع شرکت مربوط می گردد و دیگر بعدها نیز ارتباط مستقیمی با مشتری ندارند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید