عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل عملکرد سازمانی مرکر (بروکینگ[1] 1998)

مزایای مدل: اجرای این مدل سازمان ها را تشویق می کند تا تمام عواملی که می توانند تأثیر مشارکت کارکنان در بهبود عملکرد سازمانی را افزایش دهند با یکدیگر ترکیب کنند. اگر سازمانها بعضی از ابزارهای آماری که توسط سازمان مرکر ارائه می گردد را خریداری کنند می توانند عملکرد خود را در مقایسه با این مدل مورد اندازه گیری قرار دهند و با شناسایی شکافها حوزه بهبود را مشخص سازند.

محدودیت های مدل: همانند بسیاری از مدل های موجود پیامدهای مربوطه کاملاً به زمینه ای که مدل عملکرد سازمانی در ان بکار می رود بستگی دارد و فرض می گردد سطح معینی از اطلاعات موجود می باشد. البته بسیاری از سازمانها هنوز در موضعی نیستند که بتوانند این مدل را به نحو مؤثری بکار گیرند. (فیضی و همکاران، 1389).

3-6-1-2- استاندارد سرمایه گذاری کنندگان در افراد(Investors In People )

به نقل از غلامزاده و قلیچ لی (1383)، این استاندارد در دهه 1990 با هدف ایجاد یک معیار پایه برای کیفیت آموزش و توسعه توسط سازمانهای دولتی و خصوصی انگلستان ارائه گردید و با استقبال وسیعی در دنیا مواجه گردید . IIP برای بهبود توان رقابتی و عملکرد کسب و کار ، دارای یک رویکرد طرحریزی شده می باشد. این استاندارد دارای چهار اصل و 24 شاخص می باشد(موسی خانی و همکاران، 1388).

نمودار شماره 2-1- اصول و شاخص های IIP(موسی خانی و همکاران، 1388)

4-6-1-2- استاندارد تعالی از طریق افراد ( Excellence Through People )

هاورتی (2005) معتقد می باشد، مدل تعالی فراگیر افراد یک استاندارد ملی جهت توسعه منابع انسانی در ایرلند می باشد که به مقصود ایجاد سطح مطلوبی از فعالیتهای آموزش و توسعه افراد طراحی شده می باشد که سازمان را به کسب مزیت رقابتی و تحقق اهداف تجاری نائل می سازد (بخشی و همکاران، 1385).

اهداف اصلی این استاندارد عبارتند از :

1-   تعهد سازمان به مقصود طرحریزی و اجرای برنامه های توسعه کارکنان

2- ایجاد یک محیط کاری مناسب بگونه ای که کارکنان را به بهره گیری از تمام پتانسیلهای خود ترغیب کرده و افراد در نیازهای ویژه سازمان مشارکت کنند .

3-   افزایش ارتباطات سازمانی و مشارکت کارکنان در کسب و کار و دستیابی به اهداف سازمانی

4-   ارتقاء مدیریت منابع انسانی به عنوان حوزه استراتژیک تجاری

5-   نمایان سازی تاثیر توسعه افراد بر عملکرد افراد، گروهها و سازمان

این استاندارد دارای شش معیار می باشد که بایستی 80% هر یک از این معیارها و بطورکلی 80% مجموع معیارها حاصل گردد تا منجر به اخذ گواهینامه گردد . این معیارها عبارتند از :

بازبینی طرحها و اهداف سازمان

آماده سازی برنامه های آموزشی سازمان

بازبینی آموزش

پیاده سازی آموزش

مستندسازی آموزش و توسعه

ارتباطات و مشارکت کارکنان

[1] Brooking

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران