عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-      فرضیات پژوهش

فرضیه ها عبارتند از حدسیاتی که به گونه منطقی از نظریه ها بر می آیند و نظریه ها را به سوی درگیر شدن با واقعیت ها در یک فرایند قیاسی سوق می دهند.(خاکی،1388، 115)

فرضیه، حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد، پذیرفته می گردد تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج نمود و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیاتی که نزد ما معلوم می باشد یا می توان آنها را معلوم ساخت، آزمود.(فرهنگ وبستر).

با در نظر داشتن تعاریف فوق و بهره گیری از آنها برای تبیین و تدوین فرضیه های این پژوهش، آغاز مطالعه و مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع مورد پژوهش در قلمرو پژوهش صورت گرفت و همچنین مطالعات پیشین در خصوص توانمندسازی و یادگیری کارکنان انجام گرفته می باشد و بر همین اساس فرضیات پژوهش به صورت زیر اظهار شده می باشد:

الف) فرضیه اصلی:

یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) تاثیر دارد.

 

ب) فرضیه های فرعی:

1-یادگیری سازمانی بر احساس شایستگی در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) تاثیر دارد.

2- یادگیری سازمانی بر احساس موثر بودن در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) تاثیر دارد.

3- یادگیری سازمانی بر احساس خودسامانی (استقلال) در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) تاثیر دارد.

4- یادگیری سازمانی بر احساس معنی دار بودن در شغل کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) تاثیر دارد.

5- یادگیری سازمانی بر احساس اعتماد میان کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) تاثیر دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت