عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد ارزش ویژه برند

1- وفاداری به برند

یکی از ارکان مهم و اصلی ارزش ویژه برند، وفاداری به برند می باشد و عبارت می باشد از تمایل همیشگی برای خرید یک برند کالا خاص یا سرویس خدمات. وفاداری بر برند یک ارزیابی و سنجش میانبر می باشد بدین معنا که مشتری وفاداری به یک برند هیچگونه ارزیابی از مشخصه محصول انجام نمی دهد و برند را فقط بر اساس توجه مثبتی که از آن دارد انتخاب می کند مثل اینکه این توجه مثبت ناشی از تجربه گذشته وی در مورد آن برند خاص می باشد.تعلق یک مصرف کننده به برند تعهد شدید در خرید مجدد یک کالا یا خدمت به گونه پیوسته در آینده علی رغم تأثیرات موقعیتی و اقدامات بازاریابی که باعث تغییر رفتار می گردد به خرید مجدد منجر گردد (الیور، 1997: 392). وفاداری به برند نشان دهنده تعهد مشتری برای خرید مجدد محصولات شرکت در آینده می باشد. با افزایش دادن وفاداری از طریق ایجاد ارتباط عاطفی میان برند و محصولات می توان مشتری را حفظ نمود (گوناریس و استاناکپولوس، 2004). وفاداری به برند اندازه وابستگی مشتری به برند بوده و نشان می دهد که چقدر احتمال دارد که مشتری برند را تغییر دهد به ویژه زمانی که آن برند نشان دهنده توجه مطلوب به برند می باشد که به خرید منسجم برند منجر ی گردد (قداس ویر، 2008: 7).

وفاداری برند جزء ابعاد ارزش ویژه برند می باشد اما ساختار وفاداری برند با سایر ابعاد ارزش ویژه برند متفاوت می باشد . ایجاد وفاداری برند دارای شرط اولیه انجام اقدام خرید و تجربه بهره گیری از آن می باشد در حالی که دیگر ابعاد ارزش ویژه برند، در مورد برند هایی که هنوز مورد بهره گیری قرار نگرفته اند هم، ایجاد می گردد (گیلانی نیا و موسویان،1389 : 107).تأکید خریداران برای خرید یک برند خاص که حالتی درفرد ایجاد کند که او از خرید دیگر برندها امتناع ورزد را وفاداری برند می گویندو این وفاداری معمولاً با تکرار خرید سنجیده می گردد و همچنین تجلی آن در خرید دیگر محصولات شرکت نیز دیده می گردد. وفاداری برند در بسیاری از بخش ها مطرح می باشد مانند خدمات،فروشگاه ها و حتی فروشنده که زمینه ای برای سنجش وفاداری برند می باشد. وفاداری رفتاری به برند عاملی می باشد برای سنجش وفاداری در خرید های واقعی در یک دوره زمانی و وفاداری نظری عاملی برای سنجش ترجیهات، تعهد و یا مقاصد خرید می باشد. برند قوی رضایت،کیفیت و ارزش برای مشتریان ایجاد می کند و این نشان می دهد تمایل خرید مشتریان نسبت به یک برند بر اساس ویژگی های آن محصول می باشد( لی،2004 : 6-3).

وفاداری برند برونداد پاسخ های غیر اتفاقی و روابط بلند مدت با برند می باشد و به دو بخش وفاداری عاطفی و وفاداری عملی تقسیم می گردد. وفاداری عاطفی مربوط به وابستگی مشتریبه یک برند ایت . در مرحله وفاداری عاطفی هنوز خرید اتفاق نیفتاده می باشد اما زمانی که وفاداری عملی صورت گیرد مشتری ان برند خاص را می خرد. یی لین در پژوهش خود بر حسب احتمال تکرار خرید و توجه های مرتبط، وفاداری را به چهار نوع طبقه بندی می کند که عبارتند از : وفاداری صحیح یعنی احتمال تکرار خرید بالاست و اندازه توجه های مرتبط نیز بالاست . وفاداری پنهان توجه های فرد مرتبط می باشد امااحتمال تکرار خرید کم می باشد . اگر احتمال تکرار خرید بالا اما توجه های مرتبط کم باشد وفاداری نادرست اتفاق می افتد و اگر هم احتمال تکرار خرید و هم توجه های مرتبط پایین باشد نشان دهنده عدم وفاداری می باشد (یی لین،2010 : 7).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در گذشته، تولید کنندگان کوشش کردند با تغییر دادن عقیده مالکان برندهای رقیب اندازه فروش محصول جدید خود را افزایش دهند. اخیراً، به حفظ مشتری های موجود اهمیت داده می گردد، محصولات با کیفیت بالاف داشتن تجربه های مثبت در مورد نایشگاه ها و خدمات خوب بعد از فروش مانند اصول مربوط به وفاداری هستند. در نتیجه تولید کنندگان اقدامات بازاریابی را در این مسیر متمرکز کرده اند(اوینگ، 2000: 120).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری