عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های سرمایه انسانی

در مورد مدل های سرمایه انسانی، بحث فراوانی هست و رسیدن به اجماع در این ارتباط دشوار می باشد. به اعتقاد ین و همکاران (2004) سرمایه انسانی جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری در سازمان می باشد، و دو سرمایه دیگر (یعنی ساختاری و اجتماعی) تابعی از سرمایه انسانی هستند. بر همین اساس مدیریت سرمایه انسانی بر توسعه و ارتقای بشر بعنوان یک ارزش راهبردی بلند مدت تأکید می کند. گرانت (2003) بعضی از مدل های سرمایه انسانی در زیر تبیین داده شده می باشد:

1-6-1-2- مدل نظارت بر سرمایه انسانی

ناماسیوایام[1] و همکاران کوشش کرده اند تا ارزش انسانی سازمان با ارزش دارایی های بشر را مورد شناسایی قرار دهند. به اعتقاد او بشر ها را بایستی به عنوان دارایی و نه به عنوان هزینه تلقی نمود(صنوبری،1388). این مدل بر سه حوزه اصلی تمرکز دارد:

  • یک سازمان چگونه بایستی تنوع درونی و ارزش بشر ها را مشخص می کند؟
  • چگونه می توان چارچوبی را برای استخراج سنجه ها (مقیاس ها) مربوط به بشر ها به عنوان بخشی از عملکرد کلی سازمان معین ساخت؟
  • چگونه می توان مقادیر مالی و غیر مالی را برای افراد ذینفع به صورت کمی در آورد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایش سرمایه انسانی فرمولی را برای محاسبه ارزش دارایی های انسانی تک تک کارکنان در اختیار سازمان قرار می دهد که این امر در شکل نشان داده شده می باشد. پس ارزش دارایی‌های انسانی برابر می باشد با:

[1] Namasivayam

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران