عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-         مروری بر پیشینه پژوهش

مطالعه پیشینه پژوهش توانایی محقق را در انتخاب اطلاعات مهم و ارتباط آنها با یافته های محقق نشان می دهد و چارچوبی برای اجرای پژوهش فراهم می آورد (خاکی،1388، 27).

به مقصود دست یابی به اهداف و پاسخ به سؤالات پژوهش و همچنین دست یابی به مدارک علمی  و آشنایی با سوابق پژوهش های موجود مربوط به یادگیری سازمانی و توانمندسازی و همچنین روشن شدن و پیوند دادن یافته های پژوهش با تحقیقات قبلی و از طرفی افزودن این دانش موجود در زمینه پژوهش ، در این بخش با مروری بر متون و نوشته های محققان ، یافته های موجود در زمینه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان را مطالعه خواهیم نمود.

طبق مطالعه های انجام شده در زمینه پیشینه موضوعی پژوهش، پایان نامه ای به گونه دقیقا مشابه با عنوان این پژوهش( مطالعه تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)) پیدا نمود نشد اما طی سالهای اخیر در خصوص یادگیری سازمانی و توانمند سازی به گونه جداگانه پژوهش هایی انجام گرفته که انتظار می رود با در نظر داشتن منابعی که از آن بهره گیری شده می باشد نکات مثبت و منفی و نقاط مبهم و روشن در ارتباط با موضوع پژوهش شناسایی شده و از نتایج آن ها برای دست یابی به یافته های جدیدتری در پژوهش به صورت کاربردی بهره گیری گردد. لذا با در نظر داشتن متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش به تعدادی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور تصریح شده می باشد.

 

الف)پژوهش های داخلی:

  • عنوان: مطالعه ارتباط بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده: بهشتی روی،فرح

این پژوهش، پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهشتی روی می باشد که در سال 1389 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرمسار صورت پذیرفته می باشد، چکیده این  پایان نامه به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی90-89 بوده می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول تحصیلی 90-89 بوده می باشد که تعداد آنان 1551 نفر گزارش شده می باشد. با مراجعه به جدول مورگان تعداد 310 نمونه برای جامعه با بهره گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده می باشد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی محقق ساخته و توانمندسازی اسپریتزر و میشرا (1992) در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بهره گیری شده می باشد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها با اجرای آزمایشی هر دو پرسشنامه در نمونه ای با حجم 30 نفر از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0.91 و 0.79 برآورد گردیده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی همچون آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون t برای مقایسه گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS بهره گیری شده می باشد. نتایج بدست آمده نشان داده می باشد که بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط معناداری هست. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داده می باشد که 3/61 درصد تغییرات متغیر وابسته پژوهش (یادگیری سازمانی) را به ترتیب مولفه های احساس موثر بودن، احساس اعتماد، احساس داشتن حق انتخاب و در نهایت احساس ارزشمند بودن تبیین می‌کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت