عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه بار-آن:

از دیدگاه بار-آن، هوش هیجانی شامل؛ توانایی ها، قابلیت ها و مهارت هایی می باشد که فرد برای سازگاری مؤثر با محیط و دستیابی به موفقیت لازم دارد. بار-آن، هوش هیجانی را با سلامت هیجانی در ارتباط مستقیم می داند و در سال 1980، پرسشنامه هوش هیجانی را با توصیف کمی هوش غیر شناختی تدوین نمود. هدف وی رسیدن به این پرسش بود که چرا بعضی افراد از توان هیجانی برخوردارند و در زندگی موفق ترند؟ بار-آن، به این نتیجه رسید که هوش شناختی تنها شاخص عمده ای برای رسیدن به موفقیت نیست. بار-آن، یک مدل پنج مؤلفه ای از هوش هیجانی شامل؛ مؤلفه های درون فردی، سازگاری، خلق و خوی عمومی، میان فردی و مدیریت تنیدگی با پانزده عامل به تبیین زیر ارائه نمود:

1- مؤلفه های درون فردی: توانایی افراد را در آگاهی از هیجان ها و کنترل آنها مشخص می کند. ابعاد

 

25

درون فردی خود شامل؛ پنج عامل می باشد که عبارت می باشد از: خودآگاهی عاطفی، عزت نفس، استقلال،خودشکوفایی و خود ابرازی یا جرأت مندی.

الف: خودآگاهی عاطفی: اندازه آگاهی فرد از احساس های خویش و درک فهم این احساس ها را مطالعه می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب: عزت نفس: توان خودآگاهی، درک و پذیرش خویشتن و تکریم به خود را مطالعه می کند.

ج: خود شکوفایی: توانایی تشخیص استعدادهای ذاتی و استعداد بجای آوردن کارهایی را مطالعه می کند که شخص می تواند و قصد دارد از بجای آوردن آنها لذت ببرد.

د: استقلال: توانایی خود رهبری، خویشتن داری فکری و علمی و رهایی از وابستگی های هیجانی را مطالعه می کند.

ه: خودابرازی یا جرأت مندی: ابراز احساس ها، باورها، افکار و دفاع منطقی و مطلوب از حق و حقوق خویشتن را مورد مطالعه قرار می دهد.

2 – مؤلفه های سازگاری: این مؤلفه شامل سه عامل؛ واقع گرایی، انعطاف پذیری و حل مساله می باشد.

الف: واقع گرایی: توانایی ارزیابی بین تجربه های عاطفی و عینیت های موجود را مطالعه می کند.

ب: انعطاف پذیری: توانایی منطبق ساختن احساس ها، افکار و رفتار با جایگاه ها و شرایط در حال تغییر می باشد. این بُعد از هوش هیجانی مربوط به توانایی کلی فرد در سازگاری با شرایط غیر قابل پیش بینی، ناآشنا  و پویا می باشد.

ج: حل مساله: توانایی تشخیص و تعریف مشکل ها و به کارگیری و خلق راه حل های مؤثر را مورد مطالعه قرار می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).