عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2. اظهار مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 7

1-4. اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-5. فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6. تعریف های نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………….. 10

1-6-1. تعریف نظری و عملیاتی هوش هیجانی  …………………………………………………………………………………. 10

1-6-2. تعریف نظری و عملیاتی تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………. 11

1-6-3. تعریف نظری و عملیاتی عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1. هوش هیجانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1. مفهوم هوش هیجانی ……………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2. تعریف هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-3. نظریه های هوش هیجانی …………………………………………………………………………………………………….  16

2-1-3-1. دیدگاه گاردنر ………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-3-2. دیدگاه کوپر …………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-1-3-3. دیدگاه می یر و سالووی …………………………………………………………………………………………………. 19

و

ادامه ی  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

2-1-3-4. ابعاد مدل چهار وجهی می یر و سالووی ……………………………………………………………………………. 21

2-1-3-5. دیدگاه گلمن ………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-1-3-6. دیدگاه بار- آن ……………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-3-7. مراحل آموزش هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………….. 28

2-2. تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-1. مفهوم تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-2. تعریف تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… 31

2-2-3. ابعاد تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………. 32

2-2-4. نظریه های تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………… 37

2-2-4-1. دیدگاه ریچرز ………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-4-2. دیدگاه بکر و بیلینگس …………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-4-3. دیدگاه رندال و کوته ……………………………………………………………………………………………………… 39

2-2-4-4. دیدگاه لوتانز و شاوه …………………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-4-5. دیدگاه اریلی و چتمن …………………………………………………………………………………………………… 39

2-3. عملکرد شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………… 40

2-3-1. مفهوم عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………… 41

2-3-2. تعریف عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………. 41

2-3-3. ابعاد عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………….. 43

 

ز

ادامه ی  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………. 44

2-3-5. سایر عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………. 46

2-3-6. نظریه های عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………..  47

2-3-7. الگوی تغییر رفتار سازمانی ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-4. پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-4-1. پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………………………………………… 52

2-4-2. پژوهش های خارجی …………………………………………………………………………………………………………. 55

2-5. جمع بندی پیشینه ………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2. جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………. 60

3-3. ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………. 61

3-3-1. پرسشنامه هوش هیجانی …………………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-2. ضریب پایایی و روایی پرسشنامه هوش هیجانی …………………………………………………………………….. 61

3-3-3. پرسشنامه تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………… 62

3-3-4. ضریب پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی ……………………………………………………………………… 62

3-3-5. پرسشنامه عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………….. 63

3-3-6. ضریب پایایی و روایی پرسشنامه عملکرد شغلی ……………………………………………………………………. 63

 

ح

ادامه ی  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

3-4. روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-5. روش های آماری ……………………………………………………………………………………………………………………. 63

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. توصیفی آماری متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 66

4-1-1. توصیف آماری سطح تحصیلات شرکت کننده ها ……………………………………………………………………. 66

4-1-2. توصیف آماری سابقه کار شرکت کننده ها ……………………………………………………………………………… 67

4-1-3. توصیف آماری وضعیت استخدام کننده ها ……………………………………………………………………………… 68

4-2. مقایسه گروه ها بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی ……………………………………………………………….. 69

4-2-1. هدف اول: مقایسه عملکرد شغلی در سطوح مختلف تحصیلی شرکت کننده ها……………………………. 69

4-2-2. هدف دوم: مقایسه عملکرد شغلی در سطوح مختلف استخدام شرکت کننده ها……………………………. 70

4-2-3. هدف سوم: مقایسه تعهد سازمانی در سطوح مختلف استخدام شرکت کننده ها…………………………… 71

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3. توصیف آماری نمرات هوش هیجانی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی شرکت کننده ها ………………….. 72

4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با بهره گیری از آمار استنباطی ………………………………………………………………….. 73

4-4-1. آزمون کلموگروف- اسمیرنوف(K-S) ………………………………………………………………………………….. 73

4-4-2. تأمین اعتبار آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………. 74

4-4-3. آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………. 74

4-4-4. تعیین نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………………………………………… 75

4-4-5. تعیین هم خطی بودن خطاها …………………………………………………………………………………………….. 76

 

ط

ادامه ی  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

4-5. آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 77

4-5-1. آزمون فرضیه1:هوش هیجانی و ابعاد آن می تواند عملکرد شغلی را پیش بینی کند …………………….. 77

4-5-2. آزمون فرضیه2:تعهد سازمانی و ابعاد آن می تواند عملکرد شغلی را پیش بینی کند …………………….. 79

فصل پنجم: بحث در نتایج

5-1. نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 82

5-1-1. نتایج فرضیه شماره1……………………………………………………………………………………………………………. 82

5-1-2. نتایج فرضیه شماره2 …………………………………………………………………………………………………………… 82

5-2. بحث پیرامون یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………… 83

5-2-1. بحث در فرضیه شماره1: ……………………………………………………………………………………………………… 83

5-2-2. بحث در فرضیه شماره2: ……………………………………………………………………………………………………… 84

5-3. محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 87

5- 4. پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-4-1. پیشنهادهای برخاسته از پژوهش …………………………………………………………………………………………… 88

5-4-2. پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………………… 88

5-4-3. پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ……………………………………………………………………………………. 89

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… 91

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 97

منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).