عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول شماره 2-1- اندازه گیری سرمایه انسانی. 18

جدول شماره 2-2- سرمایه انسانی سازمان. 19

جدول شماره2-3- شاخص های سرمایه انسانی و عوامل زیر بنایی آن. 20

جدول شماره2-4- محرک های سرمایه انسانی. 43

جدول شماره 4-1- داده های توصیفی متغیرهای پژوهش. 58

 


فهرست نمودار

نمودار شماره 2-1- اصول و شاخص های IIP(موسی خانی و همکاران، 1388) 26

نمودار شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر وضعیت تأهل. 62

نمودار شماره 4-2-  توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن. 63

نمودار شماره 4-3-  توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت.. 64

نمودار شماره 4-4-  توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات.. 65

نمودار شماره 4-5-  توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تجربه کاری. 66

 


فهرست اشکال

شکل شماره2-1- سطح بلوغ الگوی بلوغ قابلبت افراد 28

شکل شماره 2-2- فرایندهای کاری سطح دوم بلوغ. 37

شکل شماره 2-3- فرایندهای کاری سطح سوم بلوغ. 38

شکل شماره 2-4- فرایندهای کاری سطح چهارم بلوغ. 38

شکل شماره 2-5- فرایندهای کاری سطح پنجم بلوغ. 39

  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1- هدف اصلی

  • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران