عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد عاطفی:

از دیدگاه آلن و می یر، تعهد عاطفی زمانی رخ می دهد که کارمند به دلیل وابستگی عاطفی دوست دارد در سازمان باقی بماند و خواستگاه آن برخواسته از شرایط شغلی و برآورده شدن انتظارها می باشد. آلن و می یر، اعتقاد دارند که کارکنان زمانی در خود وابستگی و احساس عاطفی نسبت به سازمان خواهند نمود که هدف های سازمانی را هدف های خود بدانند و برای دستیابی به اهداف سازمان کوشش خواهند نمود. همچنین، هویت دار شدن فرد از طریق سازمان پدیدار می گردد به طوری که فرد امتیازها و ارزش های سازمان را در خود درونی می سازد و به دلیل یک ارتباط ی روان شناختی بین فرد و سازمان، فرد احساس غرور می کند.

34

2- تعهد مستمر: مطالعه ها در زمینه تعهد مستمر نسبت به تعهد عاطفی خیلی محدود می باشد و تعهد مستمر را تعهد فرد به تمایل انجام فعالیت های مستمر و بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مربوط به ترک سازمان تعریف نموده اند. به اعتقاد می یر و همکاران(1989)، تعهد مستمر شامل؛ آگاهی فرد از هزینه های ترک سازمان می باشد و دلیل اصلی فرد در تصمیم داشتن برای باقی ماندن در سازمان، یک کوشش برای حفظ مزایای ارتباط با سازمان می باشد. آلن و می یر، تعهد مستمر را از بُعد سرمایه گذاری تعریف نموده اند که با گذشت زمان و افزایش سابقه فرد در سازمان به سرمایه اش نیز افزوده می گردد و این سرمایه شامل؛ زمان کسب مهارت های ویژه سازمان که قابل انتقال نیست، رفاقت های کاری، عوامل سیاسی و هزینه های دیگر می گردد که فرد را برای جایگزین کردنِ شغل دیگری محدود می نماید. آلن و می یر(1991)، اظهار می دارند که تعهد مستمر بر مبنای ادراک فرد از واقعیت های استخدامی بیرون از سازمان می باشد و فرد به این باور می رسد که توانایی های او قابل عرضه به بازار نیست یا این که فاقد مهارت لازم برای رقابت در زمینه توانایی هایش می باشد. پس، فرد یک نوع احساس وابستگی نسبت به سازمان فعلی دارد و کارکنان به خاطر هزینه های مالی، اجتمایی، روانشناختی و سایر هزینه های مرتبط با ترک سازمان، نسبت به سازمان متعهد هستند. بر خلاف تعهد عاطفی که شامل وابستگی عاطفی می باشد، تعهد مستمر انعکاس دهنده ی هزینه ترک سازمان در قبال مزایای ماندن در سازمان می باشد. آلن و می یر(1993)، برای سنجش و تعیین پیش فرض ها و عوامل مؤثر بر سازمان مطالعه هایی انجام دادند که پیش فرض های تعهد مستمر را به صورت مطالب اظهار شده در جدول2-1، ارائه نمودند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).