عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-3-1-                 یادگیری آینده نگر[1]

این نوع یادگیری زمانی اتفاق می افتد که سازمان از آینده می آموزد یعنی تعریف بهترین فرصت های آینده و کشف راه هایی برای دستیابی به آن.

رویکرد شرکت رویال داچ شل به یادگیری عبارت می باشد ازبرنامه ریزی به عنوان یادگیری بدین معنا که رویکرد و تفکر درمورد آینده اعم از پیش بینی یا خلق آن به ما می آموزد که امروز چه بایستی بکنیم، در واقع آینده سازنده فعالیت های امروز می باشد.

برای مثالی در مورد این نوع یادگیری می توان به تجربه شرکت نفتی شل تصریح نمود. یادگیری آینده نگر این شرکت را برای افت قیمت نفت آماده کرده بود. شرکت شل تنها شرکت نفتی بود که از نظر سازمانی، مهارت ها و منابع برای چنین شرایطی مهیا بود.

در مقایسه این نوع یادگیری با یادگیری انطباقی می توان گفت: که یادگیری انطباقی جنبه سازگاری داشته و بیشتر برای غلبه بر مشکل به کار میرود در حالی که نوع آینده نگر، جنبه مولد و خلاق داشته و سازمان را به غایت توانمند می سازد زیرا که اعضای سازمان در یادگیری بیشتر حالت فعال[2]  و خلاق خواهند داشت.

2-1-3-2-                 یادگیری از راه اقدام[3]

یادگیری از راه اقدام در برگیرنده مسایل واقعی بوده و برکسب دانش و پیاده سازی راه حل در اقدام تمرکز دارد.

این نوع یادگیری روشی می باشد برای تسریع در یادگیری و برخورد موثر در رویارویی با شرایط مشکل و واکنش موثر نسبت به تغییرات و به عنوان یک فرایند تیم ها را درگیر م یکند. در هنگام حل مسئله واقعی یادگیری به صورت موثر و کارآ حاصل می گردد.

یادگیری از راه اقدام، در برگیرنده 6 جزء مستقل و متعامل می باشد:

– مسئله یا چالش پیش رو

– تیم یا گروه یادگیرنده

– مربی یادگیری

– پرسش بصیرانه و شنیدن فعال

– اقدام

– تعهد به یادگیری

این نوع یادگیری برپایه چرخه کامل یادگیری بنا شده می باشد(شکل 2-2)

[1] Anticipatory learning

[2] Proactive

[3] Action learning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت