عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

– ویژگیهای رفتاری هر یک از بلوغ سطحی سازمان

هر یک از سطوح بلوغ سازمان دارای ویژگیهای متفاوتی از سطوح دیگر می باشد. سطوح بالاتر بلوغ، نشاندهنده سطح بالاتر دانش، مهارت و توانایی کارکنان می باشد. ویژگی هر یک از سطوح بلوغ عبارتند از:

سطح اول: مقدماتی (Initiate Level)

 • سازمان در این سطح معمولا با مشکل نگهداری نیروی انسانی متخصص روبروست.
 • در بعضی از حوزه های سازمان، حتی وظایف نیروی انسانی تعریف نشده می باشد.
 • در بعضی دیگراز حوزه ها، افراد متخصص برای انجام وظایف تعریف شده وجود ندارند.
 • مدیران به ندرت چشم انداز مشترک در مورد مسئولیتهای اساسی مدیریت را با کارکنان مطرح می کنند.
 • تاثیر بسیاری از اقدامات نیروی انسانی، مورد مطالعه قرار نمگیرد.
 • سازمانها در سطح مقدماتی چهار ویژگی اساسی دارند.
 • عدم سازگاری و هماهنگی در انجام وظایف.
 • جابجایی و تغییر همیشگی سیاستها.
 • اقدامات کاریزماتیک و تشریفاتی.
 • عدم علاقه و انگیزش نیروی انسانی (Curtis et al,2001).

سطح دوم: سطح مدیریت شده(Managed Level)

 • مدیریان معمولا تجربه و مهارت لازم برای انجام اقدامات پیچیده ندارند.
 • مدیران هوشیار هستند تا هر مانعی بر سر عملکرد واحد را از بین ببرند.
 • واحدها محیطی با ثبات برای انجام فعالیتها هستند.
 • واحدها قادر به توازن اندازه تعهدات کاریشان با منابع در دسترس هستند.
 • مدیران بر مدیریت عملکرد فردی و هماهنگی بین افراد برای افزایش اثربخشی عملکرد واحد تمرکز دارند.
 • معضلات متداول که مانع افراد برای انجام موثر عملکردشان در سازمانها در سطح دوم می گردد، به تبیین زیر می باشد.
 • افزایش بیش از حد فعالیتها 2- عدم شفافیت اهداف و بازخورد عملکردی 3- فقدان دانش و مهارت مرتبط 4- ارتباطات ضعیف 5- روحیه پایین کارکنان (Curtis et al,2001).

سطح سوم: تعریف شده(Defined Level)

 • سازمانها در این سطح هر چند تواناییهای نیروی انسانی را بکار میگیرند، اما بین فعالیت ها و اقدامات واحدها در سطوح مختلف، هماهنگی کمی وجود داشته و همچنین بین عملکرد واحدها باهم افزایی کمی ایجاد می گردد.
 • سازمانها فرصتهای استاندارد کردن فعالیتهای نیروی انسانی را به این علت که دانش و مهارتهای مورد نیاز برای فعالیت های کسب و کار به خوبی تشریح نشده می باشد، از دست می دهند.
 • واحدها مهارتهای حیاتی جهت تامین ویژگی های موردنیاز برای پستهای جدید را شناسایی می کنند ونیازهای آموزشی را مورد ارزیابی قرار می دهند و همچنین آنها بازخورد عملکرد افراد را ارائه می کنند.
 • سازمانها شایستگی های نیروی انسانی برای ساختن معماری یا ساختار نیروی انسانی سازمان را شناسایی نموده اند.
 • سازمان فعالیتهای انسانی خود را با نیازهای کسب و کار را بوسیله تمرکز بر انگیزش و توسعه شایستگی های نیروی انسانی خود، مطابقت می دهند.
 • فرصتهای پیشرفت و کار راهه شغلی با در نظر داشتن افزایش توانایی نیروی انسانی تعریف می گردد(Curtis et al,2001).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران