عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد سازمانی

امروزه با در نظر داشتن تغییرات و دگرگونی‌های پیوسته‌ای که سازمان ها با آن مواجه هستند، اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست رسیده‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها، منابع انسانی  می‌باشد و به همین دلیل، در نظر داشتن ارتباط کارکنان با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از مفهوم های مورد بحث در این زمینه، تعهد سازمانی کارکنان می‌باشد و در تعریف

 

  1. Chernis
  2. Emerlling, Covan & Adler

29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آن اظهار می گردد که تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارمندان به سازمان و یک فرایند مستمری می باشد که از طریق آن، اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته سازمان نشان می‌دهند(تولایی و باقری، 1392).

در مطالعه های رفتار سازمانی، تعهد سازمانی از نظر صاحبنظران تعریف های متفاوتی دارد. اما، لازمه همه این تعریف ها، همبستگی افراد به سازمان ها می باشد. درک فرایند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید می باشد. زیرا، موجب نوآوری کارکنان، ماندگاری بیشتر در مؤسسه و قدرت رقابت بیشتر مؤسسه شده و با این حال جامعه نیز از بهره وری بیشتر سازمان ها و کیفیت بهتر فرآورده ها بهره مند خواهد گردید(قاسمی، 1384).

2-2-1. مفهوم تعهد سازمانی

مفهوم اصلی تعهد سازمانی، بر گرفته شده از کار مودی1 و همکاران(1979؛ به نقل از اسپکتور2، 2006)، می باشد که تعهد سازمانی را شامل؛ سه عنصر پذیرش هدف های سازمانی، اشتیاق به کار جدی برای سازمان و تمایل به ماندن در سازمان دانسته اند. ماتیو و زاجاک3(1990؛ به نقل از عنایتی، 1384)، در مطالعه های خود تعهد سازمانی را به عنوان متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته ای مثل عملکرد شغلی، درک فرد از شغل

خود، تمایل به یافتن شغلی دیگر، تمایل به ترک شغل، حضور با تأخیر و ترک شغل اثرگذار می داند و تعهد سازمانی را به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقلی مثل ویژگی های شغلی(تنوع مهارت، اشتغال وظیفه، قلمرو شغل)، ارتباط های رهبر- گروه(رهبری ساخت دهنده، به هم پیوستگی گروه) و ویژگی های شخصی(سن، پیشرفت تحصیلات، سابقه استخدام)، اثرپذیر معرفی می نماید. ارتباط تعهد سازمانی با سن به

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).