مدت ايجاد مي شود(171). مدارک اخير نشان مي دهد استرس اکسيداتيو خيلي سريع در جريان ايجاد ديابت، ظهور نمي کند. اما مي تواند تحت تاثير فاکتورهاي پاتوژنيک توليد شده در جريان بيماري مي باشد(29و30).
اين منجر به افزايش عمومي حالت پايدار در مقدار ترکيبات کربونيل فعال که بوسيله ي هر دو واکنش اکسيداتيو و غير اکسيداتيو تشکيل شده اند مي شود و سبب افزايش گليکو اکسيداسيون و ليپواکسيداسيون در پروتئين هاي بافتي در ديابت مي شود که مي تواند به عنوان يکي از نتايج افزايش استرس کربونيل ديده شود(30).
اثرات مخرب متابوليسمي ديابت در بدن
اکسيداسيون ليپيد ها
در اثر پر اکسيداسيون ليپيد ها در اسيد هاي چرب غير اشباع باعث ترکيب شدن اسيد هاي چرب باراديکال هاي آزادي که از ديابت ناشي شده اند مي شود. بنيان اسيدهاي چرب از حالت طبيعي خارج شده و محصول نهايي اکسيداسيون ليپيد ها، توليد پنتان ، اتان و مالون دي آلدهيد مي باشد(30).
اکسيداسيون پروتئين ها
دراکسيداسيون پروتئين ها بيشترين آسيب به اسيد آمينه هاي پرولين ،سيستئين ،هيستيدين ،آرژنين ومتيونين واردمي شود.اختلال در اسيد آمينه هاي مذکور باعث:1- ايجاد پل عرضي وتجمع پروتئين ها 2-شکستن پروتئين ها وهضم پروتئليتيک 3-تغيير اسيد آمينه وتشکيل گروه کربونيل 4-تغيير فاکتور رونويسي و تغيير بيان ژن مي شود(7و6).
اکسيداسيون DNA
آسيب DNAبيشتر در ميتوکندري اتفاق مي افتد که بصورت:
1-حمله به اسکلت قند- فسفات و شکستن DNA
2-تشکيل بازهاي گوانين و آدنين وتغيير باز در هنگام ترميم و جهش در DNA مي شود.
3- اتصال Fe2+به DNA و توليد راديکال آزاد و تغيير در باز و جهش در .DNA
موتاسيون DNA ميتوکندري در بافت هاي افراد ديابتي گزارش شده است، که نشان دهندهي آسيب ميتوکندري مرتبط با استرس اکسيداتيو است(130) .
دفاع هاي آنتي اکسيداني وديابت
به منظور کنترل ميزان جريان (ROS) ، سلولهاي هوازي يک سيستم دفاعي آنتي اکسيدانت را گسترش داده اند که شامل ترکيبات آنزيماتيک و غير آنزيماتيک مي باشد(196) . سيستم آنتي اکسيدانت شامل مولکولهاي آنتي اکسيدانت با وزن مولکولي کم و آنزيم هاي آنتي اکسيدان متنوع مي باشد(138و75و166و215) .
گلوتاتيون،شايعترين پپتيد آنتي اکسيدان با وزن مولکولي پايين ، و آنزيم هاي مرتبط با GSH1 . مثل گلوتاتيون پراکسيداز (G-Px)2،گلوتاتيون ردوکتاز
(G-Red)3 ، گلوتاتيون s ترانسفراز (GST)4 جزء مهمترين آنزيم هاي سيستم آنتي اکسيدان سلولي مي باشند.
GPX کاتاليز کننده ي احياي هيدروژن پراکسيداز و هيدرو پراکسيداز آلي توسط انتقال الکترونها از GSH و ايجاد ، GSSG مي باشد. در حقيقت GSSG سپس توسط آنزيم (G-Red) به GSH تبديل مي شود(161).
آنتي اکسيدان ها از قبيل GSH، ويتامين E، ويتامينC،?-ليپوييک اسيد (LA)5، تاورين ، فلاونوئيدها ، يوريک اسيد ،و آنزيم هاي مختلف (کاتالاز،سوپر اکسيد ديسموتاز(SOD))عوامل داخلي متابوليک هستند که بافتهاي بيولوژيک را از آسيب هاي راديکال هاي آزاد حفظ مي کنند و به طور چرخه اي توسط مبدل هاي بيولوژيک بازسازي مي شوند(155).
گلوتاتيون
GSHيکي از مهمترين آنتي اکسيدانها در سلول هاي پستانداران است، که فعاليت هاي شاخص در بافتهاي مختلف دارد(203و132و169و103)، در مکانيسم هاي بالقوه افزايش قند خون GSH تخليه و بازسازي آن دچار تخريب مي شود، در همين حين اين تخليه سبب ايجاد نوروپاتي به طور مشخص مي شود(169و124و101).
ويتامينCوE
ويتامين cيا اسيد آسکوربيک به عنوان يک آنتي اکسيدان مهم شناخته شده در پلاسما مي باشد
که در واقع اولين دفاع در مقابل پراکسيد اسيون ليپيد در پلاسما مي باشد(70).
ويتامين Eبه عنوان يک آنتي اکسيدان ديگر به دو شکل توکوفرل و توکوترينول مي باشد که دو آنتي اکسيدان چربي دوست در ناحيه اگزوژن بافت هستند(63). ايزوفرم ها ي چندگانه توکوفرول شناسايي شده که تنها از لحاظ عملکرد متفاوت بوده و ظرفيت آنتي اکسيداني آنها تفاوت ندارد مثلاً در بيماريهاي رگهاي خوني و يا اثرات ضد تکثيرشوندگي وارد عمل مي شود. مشخص شده در افراد ديابتي مقدار ويتامين Cو E کم مي شود(203).
تااورين( (Taurine
تااورين يک ?آمينو اسيد با خاصيت آنتي اکسيدان مي باشد (212و191و135)، تخليه تااورين به عنوان يک عامل مهم درايجاد گليکوسيتوتو کسيتي و استرس اکسيداتيو در بافتهاي مختلف اعصاب محيطي پيشنهاد شده است (150و131)، مطالعات آزمايشگاهي نشان داده جايگزين کردن تااورين سبب بهبود کمبود جريان خون عصبي و سرعت جريان عصبي(131) و مقابله با استرس اکسيد اتيو مي شود(149).
آنزيم هاي دفاعي آنتي اکسيداني
ملکول هاي آنتي اکسيدان دو طرفه ، آنريم هاي دفاعي آنتي اکسيدان نظير SOD با ايزوفرم هاي مختلف ، کاتالاز و GSHپر اکسيداز نقش مهمي در رفع اثرات مضر راديکال هاي آزاد در سلول ها، بافت ها و مايعات خارج سلولي دارند(183).تخريب آنها در ديابت و نوروپاتي ديابتي و ارتباط اين موضوع با افزايش استرس اکسيداتيو به طور مفصل بررسي شده است(209و116و148).
ميزان پايداري و گنجايش آنتي اکسيدان در طول ديابت مزمن به طور چشمگيري بر روي نتيجه ي پيچيدگي هاي بلند مدت ايجاد شده توسط استرس اکسيداتيو اثر مي گذارد(178).
کودزو
معرفي کودزو
کودزو متعلق به خانواده فابسه آ است زير خانواده پاپيلو نئوديا از تيره فاسوليا زير تيره گلي سينا و
جنس پورريا مي باشد.17 گونه از آن بوسيله (Vander Maesen, 1985)از جنس پورريا کشف شده .هر چند تاکسونومي کودزو هنوز ناشناخته است وبا چندين واژه هم معني است و چندين گونه مختلف آن کشف شده است
سه گونه مشهور وجود دارد که شامل
پورريا مونتانا شامل
P. montana var. lobata (Willd.)
Maesen& SM Almeida,
P. montana var. montana (Loureiro) Maesen,
and P. montana var. chinensis (Bentham) Maesen & SM Almeida
(equivalent to P. thomsonii Benth (Vander Maesen, 1985)
آنها شرح دادن که مشخصات ريخت شناسي اين سه گونه خيلي شبيه به هم است اما اندازه گل و ميوه آن مي تواند انها را از هم قابل تمايز کند. هرچند برخي نظريه ها اشاره به سه گونه و برخي اشاره به2 يا 3 گونه مي کنند ميسن و آلميدا نام رسمي کود زو را در اتحاديه ي بين المللي به ثبت رساندن. اخيرا با اناليز توالي DNAبه اين نتيجه رسيدن که رشد بيشتر کود زو در امريکاست که مربوط به گونه lobata است که از نظر ژنتيکي به چين بر مي گردد. هرچند تمايز ژنتيکي بالاي بين P. lobata, P. thomsonii and P. Montana ديده مي شود .اروپايها و استراليا ي ها گونه لوباتا را از طريق سازمانهاي مربوطه گزارش کردن . به علت وجود گونه هاي مشابهي که در ميان گونه هاي گياهي واقعي در مناطق مختلف يا براي کشورهاي که نياز به تثبيت و روش هاي تهيه دارو ها را دارند . در اين مقاله کودرو به دو گونه اشاره کرده که معمولا براي تمرين و درمان طب سنتي از آن استفاده مي شود .(10)
گياه شناسي کودزو
کودزو يک گياه بالارونده و دائمي و حالت نيمه چوبي با ساقه هاي قهوه اي و کرک داراست . شکل ريشه آن گوشت الود با لوله هاي به طول 2 متر و قطري حدود 18-45 سانتي متر و تا حدود 1 تا 5 متر مي تواند در عمق نفوز کند(16) . برگهاي آن در طول ساقه به طور متناوب مرتب شده با سه کاسبرگ (38). گلهاي آن شبيه نخود صورتي مايل به ارغواني با رنگ زرد در وسط است. آنها بوي معطري دارند به شيريني انگور و خوشه ها شبيه به انگور اويزان مي شوند. در ابتداي ساقه وميوه هاي انها قهوه اي مسطح دانه هاي پر مو که محتوي 3 تا 10 هسته محتوي دانه هاي قهو اي مايل به قرمز بيضي شکل هستند و دانه هاي آن کمي مسطح است. (43)
تاريخچه استفاده سنتي از گياه کود زو
ريشه اين گياه ازجمله گياهان طبي است که اولين بار در تاريخ چين به ثبت رسيده است .(47) اين گياه به نام ژگن و يگن يا ريشه کودزو به ثبت رسيده است . (51)چيني هادر قديم از کودزو در شعر هاي قديميشان نام بردن .در تاريخ در حدود 1000-500 سال پيش از ميلاد . اولين سند ريشه کدزو به عنوان يک گياه دارويي در يکي از معابد خدايان چيني در زمان سلسله هان که براي درمان بهبود تب اسهال و اسفراغ استفاده مي شد کشف شد .(52) بيش از 200 سال بعد از ميلاد بودکه از عصاره تهيه شده ريشه کدزو براي درمان سفتي و خشکي گردن .ضد عرق در ناسازگاري با هواي آلوده ا ستفاده مي شود . در 600سال پس از ميلاد اين بعنوان يک ضد الکل براي کساني که مشکلات مصرف الکل را داشتن توصيه شده بود .(54) طبيعت کودزو سرد و مزه اي شيرين دارد و مورد مصرف آن در شادابي کبد ،قطع اسهال ، تقويت توليد مايعات بدن است.(55) بر اساس فارماکوپه جمهوري خلق چين گياه خشک شده Puerariae Radix ضدتب ،اسهال خوني حاد،تشنگي ،ديابت،پرفشاري خوني ،با دستور دوز مصرفي 15-10 گرم تشخيص داده شد .(56) در زمان دوران جومونگ (400تا 1000 سال قبل از ميلاد کودزو از ژاپن به چين معرفي شدو به عنوان فنس ،سبد، چمدان بزرگ ، تور ماهيگيري ،و لباس استفاده مي شد .(57،58و59) اخيرا در ژاپن از ريشه کودزو براي درمان انواع مختلفي از بيماري ها از جمله بيماريهاي درد ناک ، اختلالات پريودي استفاده مي شود .(60و69)
گل کودزو
گل کودزو اولين باربراي درمان مسموميت الکلي و سوء مصرف الکل و اسهال خوني استفاده شد .(94و96) ،گل گياه پورريا معمولا اشاره به گلهاي به دست آمده از پورريا لوباتا دارد اما آن ممکن است گاهي اوقات از زير مجموعه اي پورريا تامسو نيا نيز باشد .(99و100) اناليز شيميايي اين دو گونه از گلهاي کودزونشان داد که محتوي مقدار زيادي ساپونين و ايزو فلاونين است مجموع ساپونين بدست امده از پورريا لوباتا خيلي شبيه به پورريا تامسونيا است . در حاليکه مقدار ايزو فلاون بدست آمده از پورريا تامسونيا متفاوت بود(102و105) . ايزو فلاون هاي عمده در گلهاي پورريا تامسونيا تکتو ريئين و تکتو ريجي مي باشد(105) ، در صورتي که گلهاي پورريا لوباتا داراي کاکاليدي مي باشد(106) . مطالعات اخير نشان داده است که متانول يا آب استخراج شده از گلهاي کود زو حاوي اثرات پايين آورنده قندخون ،چربي و به عنوان يک آنتي اکسيدان محافظ سلو لهاي کبد ضد جنون ، تاثيرات استروژني و ضد سرطان مي باشد .(107)
پوررين
پوررين يکي از اصلي ترين اجزاء ترکيب ريشه کودزو است(108) . در خصوص کاربرد کلينيکي آن به سه شکل عمده وجود دارد .1- تزريقي،2-کپسول و3- قرص .در چين.تزريق آن براي درمان بيماريهاي قلبي عروقي آنژين صدري انفاراکتوس ،انسداد عروق کليه و کري ناگهاني ، بيماريهاي مغزي اماس ماهيچه قلب و ديابت ، به طور گسترده اي استفاده شده است (109) . همچنين پوررين در درمانهاي مکمل با ديگر علوم پزشکي استفاده مي شود . و دوز پيشنهادي 400تا 600 ميلي گرم به مدت 10 تا 15 روز است هر کپسول پيوررين حاوي 80 ميلي گرم است که هر 2 کپسول براي سه وعده در روز پيشنهاد مي شود قرص هاي پوررين در دسترس تر هستند به علت اينکه کمتر در آب حل مي شوند.(108)
شيمي گياهي ريشه کود زو :
اصلي ترين ترکيبات ريشه کود زو
کودزو سرشا راز ترکيبات پلي فنوليک است . که شامل ايزو فلاون ها ،ايزو فلاون ها ي گليکوزيدي ، کومارين ها ، پوراروز ، 2 بوتيل اينوليد ها و مشتقاتشان .
ايزو فلاون ها:ايزو فلاون ها ي گليکوزيدي از اصلي ترين ترکيبات موجودات زنده مي باشند اثر دارويي پييرين و دادزين بطور گسترده مورد تحقيق قرار گرفته است . (106)
پوررين از فراوان ترين متابوليت هاي فرعي است که اولين باردر ريشه گونه لوبا تا کشف و جدا شده است (107). ديادزين و اگلي کن ديادزين در سو يبن تشحيص داده شد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید