نامه علمي وآموزشي براي بيماران،زمستان 85وبهار 86،شماره 89
5.کارنز، آندرو، اردکاني م ،1387،بيماري ديابت ، ويرايش پنجم ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي يزد، صفحه ي150-120
6.گايتون وهال، نياوراني احمدرضا،1381،فيزيولوژي پزشکي، ويرايش دهم،سماط،ص 1107
7.مدرس زاده رحماني، 1355 ، بيولوژي جانوري، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
8.مفيد عليرضا،سيدعلي نقي سيد احمد،زنديه سعيد،مفيد رزا،1388،بيماري ديابت راهنماي جامع تشخيص،پايش ودرمان، اوسانه.
9. مفيد عليرضا،سيدعلي نقي سيد احمد،زنديه سعيد،مفيد رزا،1384،بيماري چاقي علل،انواع،عوارض ودرمان آن، اوسانه.
References
10. Ka H. Wonga, George Q. Li a, Kong M. Li b, Valentina Razmovski-Naumovskia,c, Kelvin Chana,c, Kudzu root: Traditional uses and potential medicinal benefits in diabetes and
cardiovascular diseases Journal of Ethnopharmacology 134 (2011) 584-607
11. Adashi EY, Hsueh AJ, Yen SS. Insulin enhancement of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone release by cultured pituitary cells. Endocrinology 1981; 108(4): 1441-9.
12.Ahmed RG. The physiological and biochemical effects of diabetes on the balance between oxidative stress and antioxidant defense system. Med J Islamic World Acad Sci 2005;15:31-42.
13.Aitken RJ, Clarkson JS, Fishel S. Generation of reactive oxygen species, lipid peroxidation, and human sperm function. Biol Reprod 1989;41:183-97.
14.Aitken RJ, Sawyer D. The human spermatozoon-not waving but drowning. Adv Exp Med Biol 2003;518:85-98.
15. Cheng, J., 2000. Review: drug therapy in chinese traditional medicine. The Journal
of Clinical Pharmacology 40, 445-450.
.
16. EPPO, 2007. Data sheets on quarantine pests: Pueraria lobata. European and Mediterranean Plant Protection Organization Bulletin, 37, 230-235
17.Altay B, Cetinkalp S, Doganavsargil B, Hekimgil M, Semerci B. Streptozotocin-induced diabetic effects on spermatogenesis with proliferative cell nuclear antigen immunostaining of adult rat testis. Fertil Steril 2003; 80(suppl 2): 828-31.
18.Amaral S, Oliveira PJ, Ramalho-Santos J. Diabetes and the impairment of reproductive function: possible role of mitochondria and reactive oxygen species. Curr Diabetes Rev 2008; 4: 46-54
19.American Diabetes Associaition.Diagnosis and classification of diabetes mellitus,diabetes care,Jan 2007,30 Suppl 1:S42-7
20. Arayne MS,Sultana N,Bahadur SS,et al.The berberis story:Berberis vulgaris in therapeutics.Pak Pharm Sci 2007;20:83-92
21. Aruoma OI, Halliwell B, Butler J, Hoey BM. Apparent inactivation of alpha 1-antiproteinase by sulphur-containing radicals derived from penicillamine. Biochem Pharmacol 1989;38: 4353-4357.
22.Babichev VN, Adamskaya EI, Kuznetsova TA, Shishkina IV. Neuroendocrine control of the gonadotropic function of the hypophysis in experimental diabetes. Neurosci Behav Physiol 1998; 28(1): 1-7.
23. Baccetti B, La Marca A, Piomboni P, Capitani S, Bruni E, Petraglia F et al. Insulin-dependent diabetes in men is associated with hypothalamo-pituitary derangement and with impairment in semen quality. Hum Reprod 2002;17: 2673-7.
24.Balasubramanian K, Sivashanmugam P, Thameemdheen S, Govindarajulu P. Effect of diabetes mellitus on epididymal enzymes of adult rats. Indian J Exp Biol 1991; 29: 907-9.
25.Ballester J, Munoz MC, Dominguez J, Rigau T,Guinovart JJ, Rodriguez-Gil JE. Insulin-dependent diabetes affects testicular function by FSH- and LHlinkedmechanisms. J Androl 2004; 25: 706-19.
29.Barera G,Bonfanti R,Viscardi M,et al,Occurrence of cliac disease after onset of type 1 diabetes,a 6-year prospective longitudinal study,Pediatrics,May 2002,109(5),833-8
27.Barkai L,Madascy l,Cardiovascular autonomic dysfunction in diabetes mellitus,Arch Dis Child,Dec 1995,73(6),515-8
28. Barreto MC, Pinto RE, Arrabaca JD, Pavao ML. Inhibition of mouse liver respiration by Chelidonium majus isoquinoline alkaloids. Toxicol Lett 2003;146:37-47.
29. Baynes JW. Role of oxidative stress in development of complications of diabetes. Diabetes 1991; 40: 405-412.
30. Baynes JW, Thorpe SR. Role of oxidative stress in diabetic complications: a new perspective on an old paradigm. Diabetes1999; 48: 1-9.
31.Behnam Rasouli M, Nikravesh MR, Mahdavi Shahri N, Tehranipour M. Post operative time effects after sciatic nerve crush on the number of alpha motoneurons, using a stereological counting method (Dissector), IBJ 2000; 4(1):41-9.
32. Bendich A. Antioxidant nutrients and immune functions-introduction. Adv Exp Med Biol 1990; 262: 1-12.
33.Bensky D,Gambel A,Kapchuk T.Chinese herbal medicine:material medica.Folia Microbiol(Praha)2002;47:375-8
34.Bern R.M,Levey M.N,Koepen E.M,Stanton B.A,Phisiology.5th Edition,Mosby,pp:745-746.
35. Bestetti G, Locatelli V, Tirone F, Rossi GL, Muller EE. One month of streptozotocin-diabetes induces different neuroendocrine and morphological alterations in the hypothalamo-pituitary axis of male and female rats.Endocrinology 1985; 117(1): 208-16.
36.Bestetti G, Rossi GL. Hypothalamic changes in diabetic Chinese hamsters. A semiquantitative, light and electron microscopic study. Lab Invest 1982; 47(6): 516-22.
37. B. Gatto, M.M. Sanders, C. Yu, H.Y. Wu, D. Makhey, E.J. LaVoie, L.F. Liu, Identification of topoisomerase I as the cytotoxic target of the Kudzu alkaloid coralyne, Cancer Res. 56 (1996) 2795-2800.143-32Brus
38. Banks, M., 2008. Weed profile: Kudzu. Newsletter of the Land for Wildlife Program South East Queensland, Australia, Vol. 2, p. 6.
39. Bouloumie A, Bauersachs J, Linz W, et al. Endothelial dysfunction coincides with an enhanced nitric oxide synthase expression and superoxide anion production. Hypertension1997; 30: 934-941.
40.Browder,L.w.Erickson,C.A.Jeffery,W,R1991.Developmental Biology. Theird Edition 27 saunders college pub.
41. Brownlee M, Cerami A, Vlassara H. Advanced products of nonenzymatic glycosylation and the pathogenesis of diabetic vascular disease. Diabetes Metab Rev 1988; 4: 437-451.
42.Browder,L.w.Erickson,C.A.Jeffery,W,R1991.Developmental Biology. Theird Edition 27 saunders college pub.
43. Csurhes, S., 2008. Kudzu (Pueraria montana var. lobata) Infestation on the Gold
Coast. Department of Primary Industries and Fisheries. Queensland Government,
Australia.
44. Cameron NE, Cotter MA, Jack AM, Basso MD, Hohman TC.Protein kinase C effects on nerve function, perfusion, Na(+),K(+)-ATPase activity and glutathione content in diabetic rats.Diabetologia 1999; 42: 1120-1130.
45. Castillo J, Hung J, Rodriguez M, Bastidas E, Laboren I, Jaimes A. LED fluorescence spectroscopy for direct determination of monoamine oxidase B inactivation. Anal Biochem 2005;343:293-298
46. C.C. Cheng, R.R. Engle, J.R. Hodgson, R.B. Ing, H.B. Wood Jr., S.J. Yan,R.K. Zee-Cheng, Absence of mutagenicity of coralyne and related antileukemic agents: structural comparison with the potent carcinogen 7,12-dimethylbenz[a]anthracene, J. Pharm. Sci. 66 (1977) 1781-1783.
47. Prasain, J.K., Jones, K., Kirk, M., Wilson, L., Smith-Johnson, M., Weaver, C., Barnes,S., 2003. Profiling and quantification of isoflavonoids in kudzu dietary supplementsby high-performance liquid chromatography and electrospray ionization
tandem mass spectrometry. Journal of Agricultural & Food Chemistry 51,
4213-4218.
48.Cefalu WT,Waldman S,RYDER s,Pharmacotherapy for the treatment of patients with type2 diabetes mellitus,rational and specificagents.Clin Pharmacol Ther ,May2007,81(5),636-49.
49. Centers for Disease Control and Prevention,National Diabetes Fact Sheet,Unitedstates2005, http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/general.htm
50. Chen CS, Chao HT, Pan RL,Wei YH. Hydroxyl radical induced decline in motility and increase in lipid peroxidation and DNA modification in human sperm. Biochem Mol Biol Int, 1997;43:291-303.
51. Yan, B., Wang, D.Y., Xing, D.M., Ding, Y., Wang, R.F., Lei, F., Du, L.J., 2004. The antidepressant effect of ethanol extract of radix puerariae in mice exposed
52. Fang, Q., 1980. Some current study and research approaches relating to the use
of plants in the traditional Chinese medicine. Journal of Ethnopharmacology 2,
57-63.
53.Chevalir A,Encyclopedia of medicinal plants,Revised Edition.Sydney(AUS):Dorling Kindersley;2001
54. Keung, W.M., Vallee, B.L., 1998. Kudzu root: an ancient Chinese source of modernantidipsotropic agents. Phytochemistry 47, 499-506.
55. PPRC, 2005a. Radiz Puerariae Lobatae. Pharmacopoeia of the People’s Republic ofChina. Prople’s Medical Publishing House, Vol 1, Beijing, p. 230.56.
.56 Bodner, C.C., Hymowitz, T., 2002. Chapter 2: ethnobotany of Pueraria species. In:Keung, W.M. (Ed.), Pueraria: The Genus Pueraria. CRC Press, USA, p. 13.
57. Pieters, A.J., 1932. Kudzu a Forage Crop for the Southeast. United States Department of Agriculture, Leaflet, p. 91, p. 8.
58. Stevens, L., 1976. King Kong Kudzu, menace to the south. Smithsonian 7,
93-98.
59 Everst, J.W., Miller, J.H., Ball, D.M., Patterson, M.G., 1991. Kudzu in Alabama, Alabama Cooperative Extension Service Circular ANR-65. Aubure, AL, p. 6.
60. Tabor, P., Susoot, A.W., 1941. Zero to thirty mile-a-minute seedlings. Soil Conservation 8, 61-65.
61.Clermont,Y.1972.Kinetics of Spermatogenesis in mammals: seminiferous epithelium cycle and spermatogonial Renewal physiol Rev.vol 52.pp:198.236.
62. Dizdaroglu M: Chemistry of free radical damage to DNA and nucleoproteins. In DNA and Free Radicals Halliwell B, AruomaO (eds). Ellis Horwood: Chichester, 1993; 19-39.
63. Di Mambro V, Azzolini A, Valim Y, Fonseca M. Comparison of antioxidant activites of tocopherols alone and in pharmaceutical formulations. Int J Pharm 2003; 262: 93-99.
64. D.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید