عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد مدل چهار وجهی می یر و سالووی:

1- کنترل هیجانی: توانایی فرد برای وابستگی یا توقف یک عاطفه به عدم کاربرد آن در هر شرایط معین بستگی دارد. برای مثال، وقتی فرد طی یک برنامه تحول با نابرابری و بی عدالتی شخصی مواجه می گردد، احساس عصبانیت او ممکن می باشد برانگیخته شده یا او را از اتمام یک وظیفه خاص منحرف نماید. افراد دارای هوش هیجانی بالا، قادر به آگاهی از عصبانیت خود و منع آن بوده و سپس آن حالت عصبانبت را به مقصود تحریک عملکرد خود کنترل خواهند نمود. از طرف دیگر، افراد دارای هوش هیجانی اندک به حالت عصبانیت خود اجازه می دهند تا فکراشان مخدوش شده و به آن موضوع نابرابری(بی عدالتی) بیندیشند که عصبانیت آنها را شدت بخشیده می باشد. در واقع توانایی خود را برای همگامی و خدمت در راستای برنامه ی تحول کاهش داده و عملکرد خود را در حالت ثابت نگه می دارند. از دیدگاه می یر و سالووی، مهمترین عنصر تشکیل دهنده هوش هیجانی توانایی ارزیابی و اظهار درست هیجان ها، توانایی اظهار احساس های

 

21

خود و دیگران و توانایی تشخیص هیجان های خود می باشد.

2- آگاهی هیجانی: به توانایی اطلاع از هیجان هایی که شخص تجربه می کند، اظهار و اظهار آنها و نیازهای هیجانی خود و دیگران تصریح دارد. به عنوان نمونه، می توان به فرق بین اظهارهای درست یا نادرست هیجان ها و اظهارهای صادقانه یا دروغین تصریح نمود.

3- تسهیل هیجانی: تصریح دارد به توانایی فرد برای بهره گیری هیجان ها در اولویت بندی تفکرها با تأکید بر اطلاعات مهمی که علت تجربه ی احساس ها را تبیین می دهد. این عامل، توانایی گرفتن دیدگاه های چندگانه ارزیابی یک مشکل از تمامی زوایا را در بر دارد.

4- ادراک هیجانی: به توانایی فرد برای درک چرخه های هیجانی و هیجان های پیچیده مانند؛ احساس همزمان وفاداری و خیانت دلالت دارد. به بیانی دیگر، به توانایی فرد برای تشخیص تبادل های احتمالی میان هیجان ها، شناخت یا ادراک هیجانی گفته می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).