عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

– علت های نیاز به مدل  P-CMM

سازمان های مختلف به علت های زیر، به مدل پی.سی.ام.ام، نیاز دارند:

  1. ارائه رهنمودهای لازم برای یکپارچه سازی تکاملی یا مرحله ای نظام و فرایندهای منابع انسانی .

هیچ سازمانی نمی تواند همه فعالیت ها و نظام های منابع انسانی ر ا، همزمان ، طراحی و اجرا کند . اقدام ، بلکه فعالیت ها و نظام ها بایستی مرحله ای و به گونه تکاملی اجرا شوند؛

  1. هر سطح خاصی از مدل بلوغ قابلیت های انسانی سبب تحو لی بیمانند در فرهنگ سازمان می گردد.

فرض مهم در این مدل این می باشد که شیوه های کاری بهبود نخواهند پیدا نمود مگر اینکه تغییرات رفتارسازمانی از آن طرفداری کند؛

  1. محدود کردن فعالیت های منابع انسانی از یکی مزایای ویژه مدل بلوغ قابلیتهای انسانی می باشد؛
  2. برای تدوین راهبرد توسعه منابع انسانی با تأکید بر نظام های منابع انسانی چارچوب تکاملی ارائه می دهد(Bate, 1994: 17).

4-5-6-1-2- چارچوب کلی مدل  P-CMM

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل شماره (2-2) مدل بلوغ قابلیت های انسانی یا پی.سی.ام.ام را نشان می دهد. این مدل از پنج سطح تشکیل شده می باشد و هر سطح از این مدل به فعالیت هایی تقسیم می گردد که، در اصطلاح  حوزه های فرایندی[1] نامیده  می شوند . برای مثال ، سطح دوم این مدل از فعالیت هایی مانند حقوق و دستمزد، آموزش و پرورش، مدیریت عملکرد ، محیط کاری، ارتباطات و هماهنگی و کارمندیابی  تشکیل که هر یک از آنها حوزه های فرایندی  نامیده می شوند.

در این مدل هر سطحی از بلوغ ، بهجز سطح آغازین ، از سه یا هفت حوزه فرایندی تشکیل شده می باشد.  هر حوز ه فرا یندی بخشی از فعالیت های مرتبط  به هم را تعریف می کند و زمانی که دسته جمعی اجرا می شوند به دسته‌ای از اهداف مهم در نظر گرفته شده برای افزایش قابلیتهای نیروی انسانی دست می یابند.

[1] .Process area

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران