عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-             اهداف توانمند سازی

هدف از توانمند سازی ایجاد سازمانی می باشد مرکب از کارکنانی متعهد و مشتاق به کار که وظایف شغلی شان را بدین علت که هم به آن عقیده دارند و هم از آن لذت می برند انجام میدهند (Stowar & casti,2005, 109 )

هدف از توانمند سازی نیروی انسانی، بهره گیری از ظرفیت های بالقوه انسانها به مقصود توسعه ارزش افزوده سازمانی، تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگی بر ناتوانی و درماندگی های [فرد می باشد] به بیانی دیگر ، هدف ازتوانمند سازی ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه ای از عملکرد سازمان می باشد (ایران نژاد پاریزی، 1382) گالبرایت و لاولر عقیده دارند هدف بلند مدت توانمند سازی، اطمینان دادن به کارکنان می باشد که در چارچوب رسالت، چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می رسند (,1999, 139   Galbrite at.al)

توانمند سازی ادعا دارد به وسیله تاکید بر حقوق کارکنان برای خود ساماندهی و رشد شخصی، عدالت را حکمفرما می کند؛ به بیانی دیگر توانمند سازی راهی می باشد که به کمک واگذاری عوامل انظباطی به کارکنان آنها را به سمت پاسخگویی و پس برانگیختگی و خودنظمی سوق می دهد و بدین وسیله سطح کمال آنان را افزایش می دهد.

افراد در فرآیند توانمند سازی بایستی مسولیت بهبود شغل و وظایف روزانه خود را بپذیرند. این برعهده خود فرد می باشد که شغل خویش را بهتر غنی تر و رضایت بخش تر سازد . وقتی فرد این کار را انجام دهند بهتر می تواند تصمیم بگیرد و مسولیت پذیر تر گردد و به فردی تبدیل گردد که بهتر می تواند مشارکت کند(  Celariun  & duyel,1996, 52) .

لیچ و وال در این رابط می‏نویسد”توانمند سازی وسیله ای می باشد برای ارتقای کارکنان به ویژه راهی می باشد برای ایجاد دانش و توانایی کارمندان  برای ارتقای عملکرد. ” (, 2006,P69Liche  & wal)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت