عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

این مؤلفه ها عبارتند از:

1- خودآگاهی: درک عمیق و روشن از هیجان ها و احساس ها، نقاط ضعف و قوت، نیازها و سلامت خود را شامل می گردد. گلمن، اعتقاد دارد افرادی که از سطح خودآگاهی بالاتری برخوردار می باشند، در کارهای خود دقیق هستند، امیدواری آنها غیر واقع بینانه نمی باشد و مسئولیتی را قبول می کنند که در حد توان آنها باشد. این افراد زمانی که در چالش قرار می گیرند، به راحتی می توانند از تفکر خود برای رهایی از آن بهره گیری کنند و قادر هستند از تفکر خود برای کنترل احساس ها بهره بگیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- خودکنترلی یا مدیریت بر خود: کنترل و اداره احساس ها، مهارتی می باشد که بر پایه خود آگاهی شکل گرفته می باشد. عامل خود نظم دهی به علت های رقابتی بسیار مهم می باشد. زیرا، در محیطی که سازمان ها مستهلک می شوند و فناوری کار با سرعتی گیج کننده تغییر شکل می یابد، فقط افرادی که بر هیجان های خود تسلط یافته اند، قادر به انطباق با این تغییرها هستند.

3- خودانگیزشی: تعهد و التزام به انجام امور و عدم دلسردی و یأس پیش روی ناکامی و نیز خوش بینی نسبت به آینده را خودانگیزی گویند. هدایت احساس ها در جهت هدفی خاص برای تمرکز توجه و ایجاد انگیزه در خود بسیار مهم می باشد. کنترل احساس ها زمینه ساز هر نوع مهارت و موفقیت می باشد و کسانی که قادر هستند احساس های خود را به موقع برانگیزانند، در هر کاری که به آنان واگذار گردد، کوشش می کنند مولد و مؤثر باشند.

4- همدلی: توانایی دیگر همدلی با دیگران می باشد که نوعی مهارت مردمی به شمار می رود.

5- مهارت های اجتماعی یا تنظیم روابط با دیگران: هنر ارتباط با مردم به مقدار زیاد، مهارت کنترل و اداره احساس های دیگران می باشد. افراد ماهر از نظر اجتماعی به حوزه وسیعی از آشنایی ها و همچنین مهارت ها

24

برای ایجاد ارتباط تمایل دارند و این افراد در مدیریت گروه ها ماهر هستند. در مجموع، گلمن مدل ابعاد هوش هیجانی را به صورت نمودار

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).