عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

جانبدارانه می باشد (یعنی تصادفی نیست)

2- واکنش رفتار می باشد (یعنی خرید)

3- بارها نشان داده می گردد.

4- مبتنی بر تصمیم گیری می باشد.

5- با در نظر داشتن یک یا چند برند جایگزین خارج از این مجموعه برندهاست.

6- تابع پروسه های روان شناختی می باشد.

شماره 6 یعنی پروسه های روان شناختی نشان دهنده فرق اصلی میان رفتار خریدمجدد و وفاداری به برند می باشد. اصول اساسی تعریف وفاداری به برند در بردارنده ابعاد رفتاری و روان شناختی می باشد. پس وفاداری به برند فراتر از رفتار خرید مجدد و تمایل صرف برای پافشاری واقعی به برند می باشد (اشوبناچلر و  دیگران، 2004: 495).

لایت (1997) می گوید: رفتار تکرار را با رفتار وفاداری به برند اشتباه نگیرید. به عقیده او رفتار تکرار از طریق رشوه هایی از طریق تخفیف قیمت و کوپن ها حاصل می گردد. بلومر و کاسپر (1994) وفاداری واقعی به برند را از وفاداری کاذب متمایز می کند. هر چند ابعاد رفتاری این دو تعبیر مشابه هستند اما رفاداری واقعی به برند مستلزم تعهد روان شناختی به برند می باشد در حالی که وفاداری کاذب تابع بی هدفی می باشد. (اشوبناچلر و دیگران، 2004: 490). امروزه بازاری ها کوشش می کنند وفاداری واقعی را از طریق مدیریت ارتباط با مشتری، خرید وفاداری و خرید ارتباط ایجاد کنند که تمامی آنها مباحث رایج مدیریت بازاریابی هستند. این برنامه ها شبیه کوپن و تخفیف به جای بردن یا بدست آوردن وفاداری به دنبال خرید آن هستند، رایج ترین تکنیک کارت یا برنامه وفاداری می باشد. اگر چه اولین باری که این برنامه ای را گسترش می دهند وفاداری کوتاه مدتی را بدست آوردند اما زمانیکه رقبا برنامه های مشابهی را ایجاد می کنند باعث کاهش خرید که رفتار تکرار را بدست می آورند، نه وفاداری به برند. بیشتر قسمت های پژوهش در مورد وفاداری به برند از توجه بازاریاب شکل گرفته می باشد ککه به ارزش وفاداری مشتری به شرکت  و چگونگی و مدیریت وفاداری می پردازد. در حالی که به مصرف کننده کمتر پرداخته می گردد. به سؤالاتی  از قبیل، چرا و چگونه مصرف کنندگان به برندی وفادار و پایبند می گردد (شولتز و بیلی، 2000: 42).

وفاداری به برند اندازه چسبندگی می باشد که مشتری با برند دارد. وقتی مشتری نسبت به برند وفادار می گردد خیلی به ندرت احتمال دارد به برند دیگری سوئیچ کند. منفعت این وفاداری هنگامی می باشد که تغییری در برند ایجاد گردد یا برند ما توسط اعمال رقبا تحت فشار قرار گرفته و ضعیف گردد. در قلب وفاداری برند، روابط متقابل مثبتی هست که  نتیجه صداقت بین برند و مشتری می باشد. وفاداری برند د و بعد دارد یکی بعد رفتاری که مربوط به علایق مصرف کنند گان برای خرید برند می باشد و بعد دیگر بعد نظری می باشد که نشان دهنده سطح تعهد مشتری به برند می باشد(باک خوس و تیکو،2004 : 508). معم.لاً وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتری عقیده دارد آن کالا یا خدمت در میان برند های مربوطه بهترین می باشد و این بهتر بودن را از نظر کیفیت،قیمت یا عملکرد مطالعه می کند و پس به گونه مکرر آن را خرید کرده و به دیگران نیز پیشنهاد می دهد در نتیجه رضایت مشتری از برند ارتباط مستقیم و مثبتی با تعهد نسبت به برند و تمایل برای خری مجدد دارد(برور و ژائو،2010 : 36).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری