عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هدف تمامی علوم شناخت و درک دنیای پیرامون می باشد. به مقصود آگاهی از مسائل و معضلات اجتماعی، روش های علمی تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته های مختلف بشری از روش های علمی بهره گیری گردد. مانند ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی می باشد، بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می باشد وانتخاب روش پژوهش مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرای پژوهش بستگی دارد وهدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای پژوهش می باشد (آذر و مؤمنی، 1384: 12). بدون روش شناسی علمی، نتایج مطالعه و تحلیل های مربوطه معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. روش پژوهش یکی از فصول مهم هر پژوهش علمی می باشد. جان دیویی[1] پژوهش را عبارت از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه می­داند. پس پژوهش فرایندی می باشد که از طریق آن می­توان درمورد ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه نامعین می باشد (خاکی،1384: 17).

از این رو در این فصل با هدف آشنایی خواننده از نحوه انجام پژوهش کوشش می کنیم با در نظر داشتن اهداف پژوهش به تبیین روش پژوهش، جامعه آماری، شیوه نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار و روش­های جمع­آوری اطلاعات، مطالعه روایی وپایایی پرسشنامه و چگونگی تحلیل آماری بپردازیم.

[1] . John  Dewey

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری