عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل آموزش هوش هیجانی

آموزش هوش هیجانی در مورد احساس ها، امور حسی، اعتماد، صداقت،‌ عدم اعتماد و عواملی می باشد که اندازه گیری آنها مشکل می باشد. بیشتر مدیرها تمایل به فعالیت کارکنان با توجه همدلی و احساس های مشترک با یکدیگر دارند. افراد با هوش هیجانی بالا در محیط های شغلی، افراد کارآمدی هستند که در تعامل های خود برای همبستگی با افراد، بهتر از دیگران اقدام می کنند. آموزش هوش هیجانی به سه روش انجام می پذیرد:

1- یادگیری کنشی(به روش عملی): یادگیری کنشی به رویکردی تجربی معروف می باشد و دانش آموختگان با بجای آوردن، رفتارهای متفاوتی را تمرین و واکنش های هیجانی را مطالعه می کنند. در یادگیری کنشی، هدف این می باشد که اعمال و اسنادها با گفته ها و احساس ها، عملی و همسان گردد. پس، افراد توانایی انتخاب رفتارهای متنوع را دارند.

2- رهبری شدن هدایت مندانه: این آموزش هدایتگرانه می باشد و دانش آموختگان آماده می شوند که شایستگی های روانشناختی خود را کشف و بهبود بخشند.

3- خودآموزی: این آموزش به روش مطالعه کتاب ها و نوشته ها می باشد که منجر به بهبود رفتارها و هوش هیجانی می گردد. این آموزش ها همراه با افزایش تجربه کردن می باشد و مزایای زیر را در بر دارد:

الف: یادگیری کنترل هیجان ها، ب: خودانگیزشی برای رسیدن به اهداف مطلوب، ج: کمک به دیگران از طریق کمک به خود، د: توسعه مهارت های بین فردی و حرفه ای شدن در نفوذ اجتمایی، ه: ارتباط دادن هوش هیجانی با نیازهای کسب و کار، و: ایجاد ساختاری برای توسعه و گسترش هوش هیجانی، ز: به کارگیری پژوهش و پژوهش برای ارزیابی برنامه های هوش هیجانی و تشریح آن، ح: اطمینان از کیفیت

 

28

برنامه، ط: القای هوش هیجانی در سازمان به شیوه های مختلف، ی: یافتن رهبرانی با هوش هیجانی بالا برای راهنمایی و هدایت طرح، ک: شروع اجرای طرح در جایگاه زمانی مناسب.

یادگیری مهارت های هوش هیجانی موجب تقویت سرمایه فکری و بهبود وضعیت سازمان می گردد و افراد به گونه مؤثرتری با هم همکاری می کنند(چرنیس1، 2004). یادگیری مهارت های هوش هیجانی موجب تقویت سرمایه فکری و بهبود وضعیت سازمان می گردد و افراد به گونه مؤثرتری با هم همکاری می کنند. نمودار2-5، دوره های آموزشی هوش هیجانی از دیدگاه چرنیس، گلمن، امرلینگ، کووان و آدلر2(1998) را تبیین می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید