عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

 چهارچوب نظری پژوهش

گاروین[1] و بعضی از صاحبنظران دیگر با تسری مصادیق مدل سیستم باز به سازمان و در نظر گرفتن قابلیتی نظیر مغز بشر، برای آن مدل، این نظریه را توسعه دادند.  گاروین براین باور می باشد که یادگیری سازمانی درست مثل یادگیری انسانی سه مرحله دارد:

  • شناخت[2]( یادگیری مفاهیم جدید)
  • رفتار[3](توسعه مهارتها و توانایی های جدید)
  • عملکرد[4](انجام کار، به گونه واقعی)

تحقق هر سه مرحله فوق، مستلزم آن می باشد که فاصله موجود میان نظریه و اقدام حذف گردد (رضائیان،1387، 67-66)

 

قابل ذکر می باشد که پژوهش حاضر برای ارزیابی  مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) از الگوی نیف[5](2001) بهره گیری شده می باشد.

توانمندسازی به صورت عام از ابتدای آفرینش بشر وجود داشته می باشد. زندگی گذشته بشر و طریقه تکاملی آن در طول تاریخ، گویای این موضوع می باشد. از این دیدگاه می توان کلیه کوشش های صورت گرفته برای سازگاری با اقلیم، صیانت نفس و بهره گیری بیشتر از توان موجود در بشر را توانمند سازی نامید.

در یکی از بهترین مطالعات تجربی انجام شده در مورد توانمندسازی تا به امروز، اسپریتزر (1992)[6]با در نظر داشتن الگوی توماس و ولت هاوس(1990)، توانمندسازی سازمانی را به عنوان یک مفهوم انگیزشی متشکل از چهار  بعد: شایستگی[7]، استقلال[8]، معنی دار بودن[9] و تاثیر گذاری[10] تعریف کرده اند.

مقصود از موثر بودن این می باشد که آیا انجام یک شغل یا وظیفه خاص تغییری در کل کار به وجود می آورد، هر قدر اعتقاد کارمند به این تاثیر بیشتر باشد انگیزش بیشتری را احساس می کند. احساس استقلال به معنای تعیین رفتار مشخص توسط خود فرد می باشد. مطابق این مدل افراد هرچقدر فرصت بیشتری در انتخاب وظایف خود، چگونگی انجام کار و قبول مسئولیت نتایج کارشان داشته باشند، احساس توانمندی بیشتری می کنند. عامل سوم احساس شایستگی می باشد. برای آن که توانمند شدن ممکن گردد، افرادی که کار به آنها واگذار می گردد بایستی مهارتها، دانش و تجربه و سایر توانمندی هایی که برای حرکت با اعتماد به سمت جلو لازم می باشد را داشته باشند و در نهایت معنی دار بودن کار امری حیاتی و مهم می باشد. این بعد به ارزش شغل یا وظیفه با نظام ارزشی فرد سازگاری بیشتری داشته باشد اعتقاد محکم تری را در انجام کار به وجود می آورد. بدون احساس معنادار بودن کار احتمال توانمندی وجود ندارد (Thomas & Velthouse, 1990, 670).

مطالعات میشرا(1992) نیز بعد اعتماد را به ابعاد فوق افزود، برای اینکه مدیران بتوانند دیگران را با موفقیت توانمند سازند، بایستی این پنج ویژگی را در آنان ایجاد کنند (ابطحی و عابسی، 1386 ،83).

قابل ذکر می باشد که در این پژوهش برای ارزیابی ابعاد توانمند سازی و یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) از الگوی فوق بهره گیری می گردد.

[1] David A.Garvin

[2] Recognition

[3] Behavior

[4] Performance

[5] Diane osterhouse neefe

[6] spritzer

[7] Competence

[8] Determination- Self

[9] Impact Cpersonal ConseQuence

[10] Meaning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت