عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مؤلفه های خلق و خوی عمومی:

این مؤلفه شامل دو عامل؛ خوش بینی و شادمانی می باشد.

الف: خوش بینی: توانایی در نظر داشتن جنبه های روشن تر زندگی و حفظ توجه مثبت حتی هنگام وجود احساس های منفی و ناخوشایند را مطالعه می کند.

ب: شادمانی: توانایی احساس رضایت از زندگی، احساس رضایت از خود و دیگران و ابراز احساس های مثبت را مطالعه می کند.

ج: مؤلفه های میان فردی: این مؤلفه شامل سه عامل؛ همدلی، مسئولیت اجتماعی و روابط بین فردی می باشد.

الف: همدلی: توانایی آگاهی از احساس های دیگران و درک و تحسین آنها را مطالعه می کند.

ب: مسئولیت اجتماعی: توانایی فرد را در معرفی خود به عنوان عضوی مفید و سازنده و دارای حس همکاری در گروه اجتماعی خویش، مورد مطالعه قرار می دهد.

ج: روابط بین فردی: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل را مطالعه می کند که نزدیکی عاطفی از ویژگی های آن می باشد.

4- مؤلفه های مدیریت تنیدگی: این مؤلفه ی دو عاملی شامل؛ توانایی تحمل استرس و کنترل تکانه ها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف: توانایی تحمل استرس: به توانایی مقاومت در برابر رویدادها و جایگاه های فشارزا، بدون توقف و به روش سازگاری فعال و مثبت در برابر فشارها گفته می گردد. این توانایی به معنی پشت سر گذاشتن جایگاه های مشکل ساز بدون از پا درآمدن می باشد.

ب: کنترل تکانه ها: توانایی مقاومت افراد در برابر تنش ها یا وسوسه و کنترل هیجان های خویش را مطالعه می کند(سبحانی نژاد و یوزباشی، 1387)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).