عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

این فصل از پژوهش، به روش‌شناسی پژوهش اختصاص دارد. دستیابی به شناخت علمی میسر نخواهد گردید مگر اینکه با روش‌شناسی صحیح صورت پذیرد. روش‌شناسی علمی، نظامی می باشد از قواعد و روشهایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده می باشد و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشیابی  قرار می‌گیرد. روش لازمه دستیابی به دانش می باشد و ابزاری جهت حرکت از مجهولات به معلومات می باشد. روش علمی پژوهش به همه مراحلی تصریح دارد که در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین (که همان دستیابی به حقیقت می باشد) مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. هدف از روش علمی، کشف حقیقت می باشد. پژوهش از نظر روش‌شناسی، کاربرد روش‌های علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال می‌باشد.

انتخاب روش پژوهش مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای پژوهش می باشد (خاکی، 1388، 40).

در این فصل آغاز به تبیین روش پژوهش مورد بهره گیری در پژوهش پرداخته می گردد و ضمن توصیف جامعه و نمونه آماری ، پس از شناسایی جامعه و نمونه مورد مطالعه ، حجم نمونه آماری پژوهش حاضر برآورد می گردد و روشهای نمونه گیری مناسب برای گردآوری داده های مورد نیاز تبیین داده می گردد. سپس به مطالعه ابزار گردآوری اطلاعات پرداخته می گردد و ضمن اظهار روایی و پایایی ابزار پرسشنامه ، روش اجرای پرسشنامه اظهار می گردد. در نهایت پس از مطالعه اجمالی  تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی ، به روشهای تجزیه و تحلیل آماری   به کار رفته در این پژوهش تصریح می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

3-1-      روش پژوهش[1]

مقصود از روش پژوهش، روش انجام پژوهش می باشد که مشخص می کند ما برای مطالعه موضوع ز چه روشی بهره گیری می کنیم. به گونه کلی روشهای پژوهش مختلفی نظیر روش پژوهش علی، همبستگی، پس رویدادی، توصیفی، تاریخی و موردی هست که مورد بهره گیری هر کدام از این روشها متفاوت می باشد (حافظ نیا ، 1377 ،43).

با در نظر داشتن اینکه هدف این پژوهش به واسطه موضوع، کاربردی بوده و در این راستا برای رسیدن به اهداف پژوهش، معضلات و موانع موجود را توصیف و تشریح می‌نماید و داده‌ها بدون دستکاری گردآوری می شوند، با بهره گیری از روش توصیفی- پیمایشی و فنون پژوهش‌های میدانی کوشش شده می باشد از طریق جمع‌آوری دیدگاه‌ها و نظرات صاحب‌نظران مختلف، داده‌های مورد نظر برای آزمون سوالات پژوهش به دست آید.

[1] Research

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت