عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول مدل قابلیت کارکنان

فلسفه مدل بلوغ توانایی افراد را می توان در اصول زیر اختصار نمود (Curtis et al, 2001:4):

 • در سازمانهای بالغ، توانایی نیروی انسانی دقیقا با عملکرد سازمان مرتبط می باشد.
 • توانایی نیروی انسانی، یک موضوع رقابتی می باشد و منبعی برای مزیت استراتژیک سازمان به شمار می رود.
 • توانایی نیروی انسانی بایستی در ارتباط با اهداف استراتژیک سازمان تعریف گردد.
 • کارهای دانش مدار، تمرکز به عوامل شغلی را به سمت تمرکز بر شایستگی های نیروی انسانی سوق می دهد.
 • توانایی می تواند در سطوح مختلف مانند افراد، گروه های کاری، شایستگی های نیروی انسانی و سازمان ارزیابی گردد و بهبود یابد.
 • یک سازمان بایستی برای توسعه شایستگی های نیروی انسانی در حوزه های کلیدی سازمان که برای رسیدن به توانایی منحصر به فرد سازمان ضروری می باشد، سرمایه گذاری کند.
 • مدیران، مسئول بهبود توانایی نیروی انسانی سازمان هستند.
 • بهبود توانایی نیروی انسانی می تواند به عنوان فرایندی از فعالیتها و رویکردهای مدون و مصوب در نظر گرفته گردد.
 • سازمان مسئول فراهم کردن فرصتهای بهبود، زمانی که افراد مشتاق بهره گیری از آنها هستند، می باشد.

12-5-6-1-2-  رویکردهای سنجش سرمایه انسانی

شاخص سرمایه انسانی واتسون ویت[1]: اساس مطالعه ها و پژوهش های صورت گرفته در شرکت‌ها بر این اساس می باشد که همه این بررسیها با هم به عملکردهای مدیریت منابع انسانی مرتبط می باشند و ارزش دادو ستد و تجارت بر طبق نظریه ی واستون ویت(2001) بر اساس4 طبقه بندی اساسی عملکرد منابع انسانی مشخص می گردد که می تواند این عملکرد ها یک افزایش در حد30% در اندازه ارزش خلق شده توسط سهامداران و صاحبان سهم در شرکت ها به وجود بیاورد: این دسته بندیها به صورت زیر می باشند(فیضی و همکاران،1389) :

(درصد) تاثیر ارزش بر بازار دادو ستد                عملکرد

16،5                                                      دستمزدها و پاسخگویی های کلی

9،8                                                        نیروی کار قابل انعطاف و تحصیلکرده

7،9                                                         نیروی تازه به کارگرفته شده و حفظ برتری آنها

7،1                                                      درستی ارتباطات

مدل عملکرد سازمانی مرکز[2]مشاور منابع انسانی: مدل عملکرد سازمانی توسط مرکز مشاور منابع انسانی تا حدودی توسعه یافته می باشد و این پیشرفت ها بر اساس عوامل زیر می باشند: کارکنان، کار، فرآیندها عملهای کار، ساختار مدیریت، اطلاعات و دانش، تصمیم گیری و دستمزدها، هریک از این عوامل تفاوتهای موجود در محتوای کار سازمانی را به نمایش می گذارد و یک DNA منحصر به فردی خلف می کند. اگر این عناصر به صورت تدریجی توسعه پیدا کرده اند همانگونه که قالباٌ رخدادهایی زیرا عامل بالقوه که برای ایجاد بی نظمی ها بسیار قدرتمند می باشد در طریقه کار تاثیر خواهد داشت و این احتمال هست که سرمایه انسانی هم یک وجهه خوش بنیانه ای نداشته باشد. همچنین فرصت های خلق شده، در عوض گاهی برای بهبود کلی و پیشرفت قابل توجه سازمانها باشند. تشخیص این فرصت ها نیاز به اندازه گیری اصولی ارزش های سرمایه های انسانی خواهد داشت و عملکرد های مدیریت هم بر روی طرز عملکردها و اجرای اهداف تاثیر خواهد داشت. . ابزار آماری«تحلیل بازار کار داخلی» که توسط مرکز ارائه شده می باشد: ثبت و یادداشتهای مربوط به عملکردهای کارکنان و اطلاعات بازار کار را به تصویر می کشد تا بتوان تجربه واقعی کارکنان را بیشتر از سیاستها و برنامه های منابع انسانی اظهار شده مورد تحلیل و مطالعه قرار داد پس اختلافات و مرزهای موجود مابین آن چیز که در نیروی کار برای طرفداری اهداف کار مورد نیاز می باشد و آن چیز که حقیقتا برای رسیدن به هدف مد نظر می باشد، به خوبی قابل تعیین کردن می باشد(پورفرزانه،1390).

[1] . Watson wyatt

[2] .Mercer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران