عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

 • فعالیتهای بهبود مستمر

در این مرحله  کانون توجه، بهبود مستمر و همسویی افراد، گروههای کاری و قابلیت سازمانی می باشد(بخشی و همکاران، 1385).

فعالیتهای شایسته سالارانه

در این مرحله کانون توجه، توانمندسازی و یکپارچه سازی شایستگی های نیروی کار و مدیریت عملکرد کمی می باشد(بخشی و همکاران، 1385).

 • فعالیتهای توانمندسازی

در این مرحله کانون توجه، توسعه شایستگی های نیروی کار و گروههای کاری، همسویی با استراتژی تجاری و اهداف می باشد(بخشی و همکاران، 1385).

فعالیتهای روتین و تکراری

در این مرحله  کانون توجه، تقبل مسئولیت اداره و توسعه افراد توسط مدیران می باشد(بخشی و همکاران، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعاریف عملیاتی

 • فعالیتهای بهبود مستمر

در پژوهش حاضر فعالیت های بهبود مستمر با بهره گیری از ابعادی نظیر نوآوری مستمر نیروی کار، همسویی عملکرد سازمانی، بهبود مستمر قابلیت مورد مطالعه قرار می گیرد.

 • فعالیتهای شایسته سالارانه

در پژوهش حاضر فعالیت های شایسته سالارانه با بهره گیری از ابعادی نظیر مربی گری، مدیریت قابلیت سازمانی، مدیریت عملکرد کمی، دارایی های شایستگی محور، گروههای کاری خودگردان، یکپارچگی شایستگی ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

 • فعالیتهای توانمندسازی

در پژوهش حاضر فعالیت های توانمندسازی با بهره گیری از ابعادی نظیر فرهنگ مشارکتی، توسعه گروههای کاری، فعالیتهای شایستگی محور، توسعه مسیر پیشرفت شغلی، پرورش شایستگی، برنامه ریزی نیروی کار، تحلیل شایستگی مورد مطالعه قرار می گیرد.

 • فعالیتهای روتین و تکراری

در پژوهش حاضر فعالیت های توانمندسازی با بهره گیری از ابعادی نظیر جبران خدمات آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد

محیط کاری، ارتباطات و هماهنگی، کارگزینی مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران