عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

قسمتی از متن پایان نامه :

) منافع ایجاد برند قدرتمند

یک برند قوی بزرگترین دارایی می باشد که یک شرکت می تواند بدست بیاورد.گاف چند دلیل برای برند قوی مطرح می کند: اول اینکه برند دارای اعتبار می باشد و مشتریان را جذب می کند. دوم اینکه برند قوی در هنگامی که خود برند عامل نهایی برای خرید نیست مانند اتومبیل و بیمه آن ، می تواند عامل اصلی جذب و کشش مشتری به سمت کالا باشد. سوم در مورد جایی که برند وارد فرایند تصمیم خریدمی گردد که در این هنگام مشتریان تمایل دارند برندی را خریداری کنند که شهرت بیشتر و برند شناخته شده تری دارد(لی،2004 : 17-16). کلر منافع مشتری را به عنوان یک ساختار چند بعدی نگاه می کند و آن را ارزش شخصی افراد معرفی می کند و بدین معنی می باشد که مشتریان با ویژگی ها و شاخص های برند ارتباط مستقر کرده و به آنها متصل شده اند ویژگی هایی مانند شاخصه های عملکردی برند،شاخصه های نمادین یا تجربیات حاصل از خرید یا مصرف برند.با ایجاد تجربیات مختلف و پاسخ های مختلف مشتریان، منافع ایجاد شده به عنوان منبعی برای افزایش ارزش برند مشتری محور محسوب خواهد گردید. در تحقیقات اهمیت شاخصه های عملکردی و سمبولیک به اثبات رسیده می باشد. در این تحقیقات شاخص های سمبولیک به دو گروه تقسیم می شوند : منافعی که مرتبط با محصول می شوند مانند شکل،رنگ،طرح و … و دوم منافعی که مرتبط با برند شرکت می باشد و در توانایی مشتریان در ارتباط مستقر کردن و افزایش مفاهیم، انعکاس می یابد (ملوار و کاروس مانگلو، 2008 : 54). برند قوی می تواند با ارزش ترین دارایی شرکت باشد به دلیل ایجاد حاشیه سود بیشتر،همکاری بیشتر از جانب کانال های توزیع ، امکان توسعه و مجموعه ای از دیگر مزایا. ایجاد یک برند قوی بستگی دارد به توانایی شرکت در خلق ادراک مثبت،قوی و منحصر بودن از برند که مشتریان بتوانند آن را از دیگر برند ها به راحتی تمیز دهند. این ادراک که مفهوم خاصی از برند ایجاد می کنند می توانند از ویژگی های فیزیکی و ظاهری و شاخصه های تکنیکی محصول نشات بگیرند(اولسون،2008 : 245). الوود هفت عملکرد برای برند مطرح می کند :

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری