عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعاریف عملیاتی:

کشور سازنده نام تجاری: کشور سازنده نام تجاری از نظر عملیاتی تصریح به سؤالات6-1 دارد که توسط پرسشنامه رنجبران و همکاران (1392) سنجیده می گردد.

قدرت نام تجاری : قدرت نام تجاری از نظر عملیاتی تصریح به سؤالات13-7 دارد که توسط پرسشنامه رنجبران و همکاران (1392) سنجیده می گردد.

آگاهی از نام تجاری : آگاهی از نام تجاری از نظر عملیاتی تصریح به سؤالات17-14 دارد که توسط پرسشنامه رنجبران و همکاران (1392) سنجیده می گردد.

ارزش ویژه نام تجاری: ارزش ویژه نام تجاری از نظر عملیاتی تصریح به شاخص هایی زیرا کیفیت ادراک شده،وفاداری برند و تداعی برند دارد که توسط سؤالات 35-18 پرسشنامه یو و همکاران(2000) سنجیده می گردد.

 

1-8) اختصار فصل اول

در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته گردید. در آغاز تصریح به مقدمه پرداخته گردید. مسئله و مشکل موجود در جامعه مورد مطالعه در اظهار مساله مطرح گردید. نیاز و التزام انجام پژوهش در قسمت ضرورت و اهمیت مورد بحث قرار داده گردید. در ادامه اهداف،سؤالات و فرضیات پژوهش مورد مطالعه قرار داده گردید و در نهایت قلمرو پژوهش و تعاریف نظری و عملیاتی اظهار گردید.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری