عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-      متغیرهای[1] پژوهش

متغیر چیزی می باشد که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا چیزی می باشد که می تواند ارزشهای متفاوتی را بپزیرد پس هر چیز که وجود داشته باشد یک متغیر می باشد و در واقع ویژگی هایی می باشد که پژوهشگر آنها را نظاره، کنترل و یا در آنها دخل و تصرف می کند.(خاکی،1388،74-73)

الف) متغیر مستقل[2] یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر نظاره گردد (همان منبع، 76).

در این پژوهش یادگیری سازمانی متغیر مستقل میباشد که تاثیرش را بر توانمندسازی مورد مطالعه قرار        می دهیم.

ب) متغیر وابسته[3] متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی در ان می باشد به بیانی دیگر آن یک متغیر اصلی می باشد که به صورت یک مساله حیاتی برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد(همان منبع:75)

در پژوهش حاضر متغیر وابسته در فرضیه اصلی توانمند سازی و در فرضیه فرعی به ترتیب احساس شایستگی، استقلال، احساس موثر بودن، احساس معنی دار بودن شغل و اعتماد(امنیت) می باشد.

1-2-      چهارچوب نظری پژوهش

هر پژوهش یک چارچوب نظری دارد، چارچوب نظری، الگویی می باشد که فرد پژوهشگر بر اساس آن درمورد روابط بین عوامل که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند.(خاکی،1387، 163)

ریشه کلمه انگلیسی یادگیری، نشان می دهد که با معدل چینی خود، معنایی یکسان دارد. این کلمه در واژه هند و اروپایی با عنوان “lies” به معنی ” رد گذاشتن” یا ” شیار شیار کردن” دارد. یادگیری یعنی کسب تجربه از طریق پی گیری یک رد یا مسیر در طول عمر(سنگه و همکاران، 1388، 60).

یادگیری سازمانی، زاده جنبش ” بهبود سازمانی: دهه 60 قرن بیستم می باشد (همان منبع، 65). به نظر می رسد که واژه یادگیری سازمانی برای اولین بار توسط سایرت و مارچ[4] در مطالعه اولیه شان روی جنبه های رف، زاده جنبش ” بهبود سازمانی: دهه 60 قرن بیستم می باشد (همان منبع، 65).

به نظر می رسد که واژه یادگیری سازمانی برای اولین بار توسط سایرت و مارچ در مطالعه اولیه شان روی جنبه های رفتاری تاری تصمیم گیری سازمانی در سال 1963 به کار رفته می باشد(دیوس[5]،2003). اما بعضی بر این باورند که توجه محافل دانشگاهی به چگ.نگی یادگیری سازمانها به دهه 1950 باز می گردد (بایراکتار اوغلو و کوتانیز، 2003، 50).

نظریه یادگیری سازمانی، سازمان را به مثابه یک سیستم باز صاحب اندیشه و زنده در نظر میگیرد. بعضی از نظریه پردازان سازمانی بر این باورند که در بسیاری از سازمانها، بعضی از حالات یادگیری سازمانی، به گونه منظم ایجاد می شوند، نظریه سه فراگرد متداول یادگیری سازمانی که عبارتند از فعالیتهای بهبود و توسعه منابع انسانی، فعالیتهای برنامه ریزی راهبردی، و به کارگیری و تسلط به فن آوریهای جدید در سازمان.

کتاب معروف پیتر سنگه[6] تحت عنوان اصل پنجم[7] موجب شهرت و توسعه تفکر سیستم باز و یادگیری سازمانی گردید به نظر وی اجزای اصلی هر سازمان یادگیرنده عبارتند از:

1- مدلهای ذهنی[8]: در این سازمانها همه افراد شیوه های قدیمی اندیشیدن را کنار می گذارند

2- مهارت شخصی[9]: در این سازمانها، افراد خودآگاه بوده و به گونه باز با دیگران برخورد دارند

3- تفکر سیستمی[10]: همه اعضای این سازمانها یاد می گیرند کهکل سازمان چگونه کار می کند

4- بصیرت مشترک[11]: همه اعضای این سازمانها به شناسایی و تعریف برنامه های عملی خود می پردازند و در مورد آنها توافق حاصل می کنند.

5- یادگیری گروهی[12]: همه اعضای این سازمانها برای به اجرا در آوردن برنامه های مورد توافق، همکاری کنند.

گاروین[13] و بعضی از صاحبنظران دیگر با تسری مصادیق مدل سیستم باز به سازمان و در نظر گرفتن قابلیتی نظیر مغز بشر، برای آن مدل، این نظریه را توسعه دادند.  گاروین براین باور می باشد که یادگیری سازمانی درست مثل یادگیری انسانی سه مرحله دارد:

  • شناخت[14]( یادگیری مفاهیم جدید)
  • رفتار[15](توسعه مهارتها و توانایی های جدید)
  • عملکرد[16](انجام کار، به گونه واقعی)

تحقق هر سه مرحله فوق، مستلزم آن می باشد که فاصله موجود میان نظریه و اقدام حذف گردد (رضائیان،1387، 67-66)

[1] Variable

[2] Independent Var

[3] Dependent Var

[4] Cyert &Maech

[5] Dawes

[6] Senge,Peter

[7] sciplineThe Fifth Di

[8] Mental Models

[9] Personal Mastery

[10] System Thinking

[11] Shared Viision

[12] Team Learning

[13] David A.Garvin

[14] Recognition

[15] Behavior

[16] Performance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت