شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه داخلی پژوهش

حیدرزاده و هاشمی(1392) تحقیقی تحت عنوان مطالعه تأثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (مورد کاوی : شرکت ایران خودرو دیزل – مینی بوس کروز) انجام داده اند.در این پژوهش تأثیر تصویر ذهنی از خاسگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری برای محصول مینی بوس در بازار ایران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.چارچوب مفهومی پژوهش،تأثیر تصویر ذهنی خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ابعاد آن،شامل وفاداری به نام تجاری،تداعی(آگاهی از) نام تجاری و فرق نام و نشان تجاری می باشد. هر یک از این ابعاد به نوبه خود بر ارزش ویژه نام و نشان تجار تأثیر می گذارند. نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت می باشد که تصویر ذهنی از خاستگاه نام و نشان تجاری،تأثیر مثبت و قابل توجهی بر ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد. همچنین نتایج بیانگر این می باشد که وفاداری به نام و نشان تجاری تأثیر زیادی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.

رنجبریان و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان مطالعه تأثیر کشور سازنده بر ارزش ویژه نام تجاری انجام داده اند.جامعه آماری پژوهش،دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بوده که نمونه ای 230 نفری از آنها برای مطالعه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که کشور سازنده بر آگاهی،قدرت نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. این در حالی می باشد که اثر معنادار قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری رد شده می باشد.

نجفی زاده  و همکاران (1391) تحقیقی تحت عنوان مطالعه ارتباط بین کشور مبدا و ارزش برند (مطالعه موردی : گراد) انجان داده اند. مقاله حاضر به مطالعه ارتباط بین تصویر کشور مبدأ با ابعاد ارزش برند شامل فرق برند،وفاداری برند و کیفیت ادراک شده برند و در نهایت تصویر کشور مبدأ با ارزش برند می پردازد. با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی 137 نمونه از بین مشتریان گراد در چهار شعبه از فروشگاه های شهر تهران جمع آوری گردید و با تحلیل رگرسیون ارتباطات مطالعه شدند. نتایج به دست آمده وجود ارتباط بین تصویر کشور مبدأ و ارزش برند را تصدیق نمود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 ) اهداف پژوهش

هدف اول: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف دوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری

هدف سوم: مطالعه تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری

هدف چهارم: مطالعه تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

هدف پنجم: مطالعه تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری