عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-      قلمرو پژوهش

الف)قلمرو موضوعی:

یادگیری سازمانی و ابعاد آن در قلمرو موضوعی مدیریت رفتار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در قلمرو موضوعی مدیریت منابع انسانی می باشد.

ب)قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) می باشد.

ج)قلمرو زمانی:

توزیع و گردآوری پرسشنامه پژوهش حاضر در آذرماه 1393 صورت پذیرفته می باشد.

1-2-      تعریف واژه ها و اصطلاحات:

  • یادگیری: به عقیده شیمون دولان و رندال شولر یادگیری تجربه ای می باشد مبتنی بر آموزش که به مقصود ایجاد تغییر نسبتا پایدار در فرد انجام می شود (یعقوبی و همکاران، 1386، 2).
  • یادگیری سازمانی: فرایندی می باشد پویا که سازمان را قادر می سازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد. این فرایند شامل تولید دانش جدید، مهارتها و رفتارها می گردد و به وسیله تسهیم میان کارکرد و یادگیری همکارانه، تقویت می گردد. نتایج این دو اصل، خلق فرهنگ یادگیری و فرهنگ مشترک در میان همه کارکنان می باشد (شکری،خیرگو،1388)
  • سازمان یادگیرنده: از نظر پیتر سنگه سازمان یادگیرنده، سازمانی می باشد که به گونه مستمر از طریق خلق و پرورش قابلیتهای مورد نیاز جهت دستیابی به موقعیتهای آتی توسعه می یابد (سنگه، 1388، 10)
  • توانمندسازی: عبارت می باشد از مجموعه سیستمها، روشها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش بهره وری، بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با در نظر داشتن هدفهای سازمان به کار گرفته می شوند (کارتر[1]، 2001، 10).
  • احساس شایستگی در شغل: احساس شایستگی عبارت می باشد از باور فرد به قابلیت هایش برای بجای آوردن موفقیت آمیز وظایف واگذار شده می باشد(ابطحی،عابسی،1386: 60).
  • احساس استقلال : به معنای تجربه احساس انتخاب در اجرا و نظام بخشیدن شخص به فعالیتهای مربوط به خود می باشد (1998, 580 et al.  Deci). این احساس به آزادی اقدام شاغلان در تعیین فعالیتهای لازم برای بجای آوردن وظایف شغلی تصریح دارد (توماس و ولتهووس،1990، 667).
  • احساس موثر بودن: این احساس عبارت می باشد از اعتقاد فرد در یک مقطع مشخص از زمان در مورد توانایی اش برای ایجاد تغییر در جهت مطلوب (2001, 20 Ugboro & Obeng, ) موثر بودن یا به قول وتن و کمرون (1998) پذیرفتن نتیجه شخصی[2] درجه ای می باشد که فرد می تواند به نتایج و پیامدهای راهبردی، اداری و عملیاتی شغرد می باشد اثر بگذارد( اسپریتزر1995: 1444).
  • احساس معنی داری شغل: به معنی ارتباط اهداف و وظایف کاری با ایده ها و استانداردهای فرد می باشد (2001, 20 Ugboro & Obeng, ) به دیگر سخن معنی دار بودن به معنی تناسب بین وظیفه یا شغل فرد با ارزشها، عقاید و رفتار اوست (2001, 20 Ugboro & Obeng, ).
  • احساس اعتماد(امنیت): این احساس به روابط بین فرا دستان و زیردستان تصریح دارد. اعتماد به علاقه مندی، شایستگی، گشودگی و اطمینان به دیگران مربوط می گردد(میشرا و اسپریتزر،1997). وتن کمرون(1998) معتقد می باشد که اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی می باشد کارکنان مطمئن هستند که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد گردید. به بیانی دیگر افراد توانمند ایمان دارند که در نهایت هیچ آسیبی در نتیجه آن اعنماد متوجه آنان نخواهد گردید (عبداللهی و نوه ابراهیم، 1385، 56).

[1] Carter

[2] Personal Consequence

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت