عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی نیرویی می باشد که در فرد فعال می گردد، توان و امکان او را برای تولید کالا و خدمتی که موجب استغنا و رفاه وی در زندگی فردی و اجتماعی می گردد افزایش می دهد.تفاوت های گسترده بین سطح ظرفیت ها، ناشی از وجود تفاوت در کسب توانایی‌هاست که به سرمایه‌ی انسانی معروف می باشد. مهم ترین اختلاف بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای کم درآمد ناشی از سرمایه ی انسانی می باشد(متوسلی وآهنچیان،1381،صص3-182).

مفهوم سرمایه ی انسانی بیانگر این می باشد که خصوصیات کیفی بشر نوعی سرمایه می باشد،زیرا این خصوصیات کیفی بشر نوعی سرمایه می باشد، زیرا این خصوصیات می تواند به صورت منبع درآمدهای بیشتر و یا اقناع و ارضای فراوان تر در آینده در آید. چنین سرمایه ای «انسانی»  می باشد زیرا که جزیی از بشر را تشکیل می دهد.(عمادزاده،1375،صص30-29).

بشر ها منابع جدید مولد ثروت هستند، مشروط بر این که سرمایه ی انسانی به حساب آیند. مفهوم سرمایه ی انسانی ناظر بدین واقعیت می باشد که بشر ها در خود سرمایه گذاری می کنند. این کار به کمک ابزارهایی زیرا آموزش، کارآموزی یا فعالیت هایی که بازده آتی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام العمرش بالا می برد انجام می شود. در واقع سرمایه ی انسانی تلفیقی از ویزگی های ژنتیک،توانمندی های احراز شده،مهارت ها و تجربه های کسب شده توسط فرد در طول زندگی می باشد. نظریه پردازان سرمایه ی انسانی عقیده دارند که سرمایه ی انسانی به صورت مهارت، دانش و تخصص در افراد تجسم یافته می باشد سطح تولیدات، کیفیت خدمات ومیزان درآمد را افزایش داده و بسیاری از تصمیمات آن ها را در کلیه زمینه های زندگی متأثر می سازد. (صنوبری، 1388،ص. 121)

بانیتس (1999): سرمایۀ انسانی عامل انسانی سازمان و شامل ترکیبی از هوش، مهارت ها و تخصص هایی می باشد که فرد به صورت کاملاً منحصر بفرد در اختیار سازمان قرار می دهد. عناصر انسانی سازمان، عناصری هستند که قادر به یادگیری، تغیی، نوآوری و فرام کردن موتور محرکه خلاقیتی هستند که در صورت انگیزش مناسب، می تواند تضمین کننده بقای بلند مدت سازمان باشد. سرمایۀ انسانی تحت تملک سازمان نیست اما می تواند از طریق روابط استخدامی تضمین گردد. بشر ها سرمایۀ انسانی را به سازمان می آورند و سپس از طریق تجربه و آموزش آن را توسعه می دهند (فیضی و همکاران، 1389).

داونپورت (1999) اظهار می کند، بشر ها دارای توانایی ها، رفتارها و انرژی شخصی اضافی هستند و این عناصر تشکیل دهنده سرمایۀ انسانی می باشد که آنها به محیط کار خود می آورند. این انسانها و نه کارفرمایانشان هستند که مالک سرمایه اند، تصمیم می گیرند که چه زمانی، و چگونه و کجا آن را توزیع کنند و بکار گیرند. به بیانی دیگر، آنها می توانند تصمیم هایی را اتخاذ کنند(فیضی و همکاران، 1389).

لپاک[1] و اسنل[2] (1999): ارزش سرمایۀ انسانی ذاتاً به توانایی بالقوۀ آن در ایجاد مزیت رقابتی یا توانایی های اصلی سازمان بستگی دارد (فیضی و همکاران، 1389).

ادوینسون (1997): سرمایۀ انسانی علم و دانش می باشد. توانایی ها و قابلیت های نهادینه شده در وجود بشر (چه جسمی و چه فکری) سرمایۀ بشر تلقی می گردد (فیضی و همکاران، 1389).

هایس (2004): سرمایۀ انسانی بر دانش، مهارت ها و قابلیت های برخورد با محیط سازمانی بزرگتری تصریح دارد، یعنی آگاهی از رقیای خود، تأمین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان خارجی و همچنین مهارت ها و قابلیت های آنان. سرمایۀ انسانی به مجموع مهارت ها، دانش و استعداد کارکنان یک سازمان گفته می گردد. سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد (فیضی و همکاران، 1389).

عمادزاده (1375) معتقد می باشد مفهوم سرمایۀ انسانی بیانگر این می باشد که خصوصیات کیفی بشر نوعی سرمایه می باشد،زیرا این خصوصیات کیفی بشر نوعی سرمایه می باشد، زیرا این خصوصیات می تواند به صورت منبع درآمدهای بیشتر و یا اقناع و ارضای فراوان تر در آینده در آید. چنین سرمایه‌ای “انسانی” می باشد زیرا که جزیی از بشر را تشکیل می دهد(صنوبری، 1388).

[1] Lepak

[2] Snell

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید